Aflat in litigiu la Tribunalul Timis, Palatul Lloyd poate reveni in proprietatea Camerei de Comert

Posted on dec. 17 2010 - 9:31pm by petre

Palatul Lloyd este una dintre cl?dirile istorice simbol ale Timi?oarei, parte integrant? a complexului de palate din Pia?a Victoriei. n acest palat au func?ionat Bursa de M?rfuri ?i Bursa Agricol?, Uniunea Comercian?ilor, Societatea ?i Clubul Lloyd, la parter, n spa?iul actualului Restaurant Lloyd, func?ionnd Cafeneaua ?i Restaurantul Lloyd.

n prezent ad?poste?te sediul Rectoratului Universit??ii Politehnica din Timi?oara. La parter func?ioneaz? ?i azi restaurantul Lloyd. Ast?zi, dreptul de proprietate asupra palatului este disputat n instan??, cl?direa fiind revendicat? de c?tre Camera de Comer?, Industrie ?i Agricultur? Timi?.

Litigiul

Pe rolul Tribunalului Timi? se afl? dosarul nr. 18631/325/2009 nregistrat n data de 26.03.2010, avnd ca obiect juridic civil revocarea dona?iei. Mai clar, prin ac?iunea introdus?, CCIAT Timi? a chemat n judecat? Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, Statul Romn prin M.F.P., prin D.G.F.P. Timi? ?i Universitatea Politehnica din Timi?oara, solicitnd s? redevin? proprietarul palatului Lloyd care a apar?inut nainte de 1945 Camerei de Comer? ?i care, printr-un act de dona?ie controversat ?i contestat acum n instan??, a trecut n proprietatea Eforiei Universit??ii de Vest cu sediul n Timi?oara.
n august 1948 Statul Romn ?i-a intabulat dreptul de proprietate cu titlul de na?ionalizare iar n 1996, Palatul a intrat n proprietatea Universit??ii Politehnica din Timi?oara, stare de fapt existent? la acest moment.
Primul termen al procesului a fost la 8 iunie 2010, cnd a fost comunicat? de c?tre CCIAT o precizare de ac?iune. La 21 septembrie 2010 s-a dispus extindere cadrului procesual iar la termenul din 19 octombrie, Instan?a a dispune introducerea n cauz? n calitate de prt? ?i a Universit??ii Politehnica din Timi?oara. Ultimul termen a fost la 30 noiembrie, procesul fiind amnat pentru data de 18 ianuarie 2011.

Ce spun actele

Prim?vara anului 1939 g?se?te Camera de Comer? ?i Industrie Timi?oara nscris? n foaie de proprietate a c?r?ii funduare nr. 198/Timi?oara I ca proprietar a palatului Lloyd.
La 31 decembrie 1944 (se vede ce veche e tradi?ia romneasc? de a da legi n prag de s?rb?tori…), prin Legea 660, a fost decis? nfiin?area Universit??ii de Vest cu sediul la Timi?oara ?i a Eforiei Universit??ii de Vest, ce avea ca scop finan?area institu?iei de nv???mnt superior.
n prim?vara anului 1945, ministrul Industriei ?i Comer?ului P. Bejan ?i ministrul Educa?iei Na?ionale ?tefan Voitec (!) nainteaz? c?tre M.S. Regele Mihai raportul nr.3225/1945 prin care se arat?, pe scurt, c? recent constituita Eforie a Universit??ii de Vest are nevoie de un imobil pentru propriile birouri, dar ?i pentru nchiriere pentru a ob?ine veniturile necesare unei normale func?ion?ri.

Eforia Universit??ii de Vest cere s? i se doneze palatul Lloyd, iar mini?trii Regelui redacteaz? un decret-lege!

n mod direct, cei doi mini?tri i comunic? Regelui c? Imobilul denumit Palatul Lloyd, apar?innd Camerei de Comer? ?i Industrie din Timi?oara, corespunde ntru totul scopului de mai sus, ?i de aceea am socotit c? cererea Eforiei Universit??ii de Vest din Timi?oara, de a i se dona sus men?ionatul imobil, s? fie satisf?cut?.
Cu alte cuvinte, cei doi mini?tri ai Majest??ii Sale confirm? faptul c? nou nfiin?at? Eforie a Universit??ii de Vest a cerut s? i se doneze un imobil, ?i nu oricare, ci unul clar identificat, palatul Lloyd!
n final, mini?tri l informeaz? pe Rege c? au ntocmit ?i un decret-lege prin care se autorizeaz? Camera de Comer? ?i Industrie din Timi?oara, s? doneze n plin? proprietate, Eforiei Universit??ii de Vest din Timi?oara, ….. Palatul Lloyd.
Adic?, f?r? a exista o inten?ie exprimat? de a dona cl?direa, Camera de Comer? este pus? n situa?ia de a ceda proprietatea asupra palatului!
Regele Mihai semneaz? Legea nr. 285/1945 prin care Camera de Comer? este autorizat? s? doneze ?i Eforia Universit??ii de Vest este autorizat? s? accepte dona?ia Palatului Lloyd, cu condi?ia ca imobilul s? fie folosit fie pentru necesit??ile directe ale Universit??ii de Vest, fie pentru ob?inerea unor venituri prin nchiriere!

Condi?ia dona?iei nu este ndeplinit?

Vremurile sunt tulburi, comuni?tii preiau pe deplin puterea, iar noua institu?ie Eforie a Universit??ii de Vest este desfiin?at? a?a cum a ap?rut, adic? prin decret. Astfel, prin decretul nr. 206 din 17 august 1948 al Prezidiului Marii Adun?ri Na?ionale a Republicii Populare Romne, Eforie a Universit??ii de Vest este desfiin?at? iar patrimoniul acesteia trece n patrimoniul statului, adic? este na?ionalizat.

Ce spun p?r?ile….

Georgic? Cornu, pre?edintele Camerei de Comer?, Industrie ?i Agricultur? Timi?:

n situa?ia de fa?? avem de-a face cu un veritabil abuz de drept, imobilul numit Palatul Lloyd fiindu-ne na?ionalizat prin intermediul unui real viciu de consim??mnt (fapt de altfel unanim acceptat ?i recunoscut n jurispruden?a noastr? pentru intervalul 06.03.1945 22.12.1989).
Practic, Legea nr. 285/1945 emis? de M.S. regele Mihai ne-a impus s? renun??m la imobilul n litigiu, for?ndu-ne s? l don?m. A?a fiind, la momentul anului 1945 camerele de comer? se aflau n subordinea Ministerului Economiei ?i Comer?ului fiind organiza?ii semi-guvernamentale, fapt ce a constituit ?i motivul principal pentru care autorit??ile de la acea vreme s-au oprit asupra imobilului denumit Palatul Lloyd. Rezult? fie ?i numai din acest document (raportul 3225/1945 al ministrului Industriei ?i Comer?ului P. Bejan ?i ministrului Educa?iei Na?ionale ?tefan Voitec n.r.) c? avem de-a face cu un adev?rat rapt patrimonial, un asemenea imobil de o valoare inestimabil? neavnd cum a fi cedat n mod gratuit f?r? nici o preten?ie fie ?i unei institu?ii de nv???mnt superior. Este adev?rat c? organiza?ie noastr? a sus?inut nfiin?area unei Academii Comerciale n ora?ul nostru ns? n mod evident acest deziderat nu avea cum s? presupun? renun?area la peste jum?tate din patrimoniul organiza?iei de la acea vreme.
Nu am dorit ?i nu dorim prin aceasta (ac?iune n justi?ie) dect s? ncerc?m s? red?m organiza?iei, ce cu onoare o reprezent?m, prestan?a, onorabilitatea, cinstea, respectul ?i importan?a cuvenite unei institu?ii ce s-a nfiin?at acum 160 de ani. Ac?iunea noastr? nu vizeaz? persoane sau institu?ii ci exclusiv dorin?a de a reda membrilor no?tri o organiza?ie de importan?? major? n acest areal, o organiza?ie car? s? le poat? ap?ra interesele n mod consecvent ?i substan?ial ?i care s? le ofere mndria de a fi membrii unei astfel de entit??i.

Nicolae Robu, rectorul Universit??ii Politehnica din Timi?oara
Cl?direa a apar?inut Camerei de Comer? a?a cum a existat ea naintea comunismului. Actuala camer? de comer? se revendic? drept continuatoare a celei de atunci. Camera de Comer? de atunci a donat-o n 15 mai 1945 pentru a servi dezvolt?rii pe dimensiuni universitare a ora?ului Timi?oara. La vremea respectiv? se inten?iona nfiin?area Universit??ii de Vest, dar acest lucru nu s-a ntmplat dect dou?zeci de ani mai trziu. ntre timp, venind comunismul, cl?direa a intrat n proprietatea statului romn ?i n administrarea Universit??ii Politehnica Timi?oara. n acea perioad? universit??ile nu aveau dreptul de proprietate. Dup? Revolu?ie, cnd universit??iile au primit dreptul de a avea propriet??i, cl?direa a fost trecut? din proprietatea statului romn n a Universit??ii Politehnica.
Nu avea cum s? se ia abuziv n 1945. Propriet??ile au fost luate n Romnia abuziv ncepnd din 1948. Dup? instaurarea comunismului, dup? nl?turarea monarhiei la 30 decembrie 1947, anul 1948 a fost anul de debut al na?ionaliz?rilor.

Istorie

Palatul Lloyd fost construit ntre 1910-1912 conform proiectului arhitectului Leopold Baumhorn, asistat de Arnold Meri, n stil arhitectural eclectic cu influen?e seccesion. Avnd o compunere tipic? arhitecturii eclectice, fa?ada este mp?r?it? n trei registre prin intermediul a dou? profile orizontale. La partea superioar?, aticul are un contur accidentat ce se profileaz? pe un acoperi? masiv. Unitatea fa?adei nu este tulburat? de func?iunile ini?iale diferite ale etajelor, ?i anume prezen?a Bursei Agricole de la primul etaj, a c?rei fa?ad? este tratat? identic cu cele ale etajelor de locuin?e de mai sus. Din registrul decora?iunilor se deta?eaz? o serie de elemente Secession, n regiunea intr?rilor, a parape?ilor de balcoane, a desenului capitelelor ?i a pila?trilor. La construirea cl?dirii au fost utilizate zid?ria portant? din c?r?mid?, plan?eu din beton armat, ?arpant? din lemn, nvelitoare din tabl? de zinc.

Comments

comments

About the Author