Curtea de Justiție UE: Sistemul de rambursare a taxei auto contravine dreptului Uniunii Europene

Posted on oct. 16 2014 - 11:23am by petre

Sistemul de rambursare a taxei auto din 2008, prevăzut în OUG nr. 9/2013 care instituie timbrul de mediu, contravine dreptului UE, a hotărât miercuri Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Decizia CJUE a fost luatăîn contextul unei întrebări preliminare adresate curții de Tribunalul Sibiu.

Aceastăcerere a fost formulatăîn cadrul unui litigiu între Ilie Nicula, pe de o parte, și Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu și Administrația Fondului pentru Mediu, pe de altăparte, cu privire la refuzul acestora din urmăde a admite cererea acestuia de restituire a taxei auto reglementate prin OUG nr. 50/2008, anulatăulterior întrucât era contrarădreptului UE, potrivit unei alte decizii a CJUE.

Încursul anului 2009, Ilie Nicula, resortisant român cu reședința în România, a achiziționat un autovehicul de ocazie care a fost înmatriculat pentru prima datăîn Germania. Pentru înmatricularea acestui autovehicul în România, Nicula a plătit, în temeiul articolului 4 din OUG nr. 50/2008, suma de 5.153 de lei cu titlu de taxăpe poluare.

În3 mai 2012, Tribunalul Sibiu a admis acțiunea introdusăde Nicula împotriva Administrației Fondului pentru Mediu, beneficiara taxei pe poluare, și a dispus rambursarea taxei respective, pentru motivul căea a fost instituităcu încălcarea articolului 110 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE). Instanța a respins însăacțiunea fațăde Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, colectoarea taxei. Înurma recursului formulat împotriva acestei sentințe în fața Curții de Apel Alba Iulia, aceasta a casat, la 25 ianuarie 2013, aceastăsentințăși a trimis cauza spre rejudecare primei instanțe, indicând, în vederea noii proceduri de judecată, că, în litigiile de acest tip, calitate procesualăpasivăîn cadrul acțiunii în restituirea taxei percepute cu încălcarea dreptului Uniunii nu are numai beneficiarul taxei, ci și colectorul acesteia.

OUG nr. 9/2013, prin care s-a instituit o nouătaxăauto – timbrul de mediu, a intrat în vigoare la 15 martie 2013, respectiv dupăreînscrierea cauzei pe rolul Tribunalului Sibiu. Acesta din urmăaratăcă, în temeiul actului normativ menționat, taxa pe poluare deja achitatăpoate fi restituităexclusiv în cazul în care cuantumul ei este mai mare decât cel al timbrului de mediu, restituirea fiind prevăzutălimitativ și fiind redusădoar la aceastăeventualădiferență.

Însituația concretăa lui Nicula, cuantumul timbrului de mediu pentru autovehiculul în cauză, rezultat din aplicarea OUG nr. 9/2013, este de 8.126 de lei, în timp ce taxa pe poluare achitatăanterior era de 5.153 de lei. Potrivit Tribunalului Sibiu, reclamantul este în eroare când susține căcontravaloarea timbrului de mediu pentru autovehiculul său ar fi de doar 3.779 de lei, întrucât, conform articolului 12 alineatul (1) din aceeași ordonanțăde urgență, calculul diferenței de restituit se face pe baza formulei de calcul din aceastăordonanță, în care se utilizeazăelementele avute în vedere la momentul înmatriculării autovehiculului în România, iar nu pe baza elementelor actuale.

Astfel, potrivit Tribunalului Sibiu, în temeiul OUG nr. 9/2013, reclamantul nu este îndreptățit sărecupereze taxa pe poluare și dobânzile aferente, suma corelativăfiindu-i reținutăde autoritățile fiscale și de mediu cu titlu de timbru de mediu, având în vedere valoarea acestuia, care este mai mare decât cea a taxei pe poluare achitate la înmatricularea autovehiculului său.

Înaceste împrejurări, Tribunalul Sibiu a hotărât săsuspende judecarea cauzei și săîntrebe CJUE dacăOUG nr. 9/2013 contravine legislației europene (TFUE, Tratatul privind Uniunea Europeanăși Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene).

CJUE constatăcă, din cuprinsul articolului 12 alineatul (1) din OUG nr. 9/2013 rezultă, potrivit interpretării date acestuia de tribunal, că, în ceea ce privește vehiculele de ocazie importate dintr‑un alt stat membru, taxa pe poluare perceputăcu încălcarea dreptului Uniunii nu este restituităcontribuabilului decât în măsura în care aceasta este mai mare decât cuantumul exigibil al timbrului de mediu, calculat pe baza elementelor luate în considerare la data înmatriculării autovehiculului importat în România.

Astfel, sistemul de rambursare are ca efect, în cazul unui autovehicul de ocazie importat dintr-un alt stat membru, limitarea și chiar, precum în cauza principală, eliminarea totalăa obligației de restituire a taxei pe poluare percepute cu încălcarea dreptului Uniunii, ceea ce este de naturăsămenținădiscriminarea constatatăde CJUE în cazul taxei auto instituite prin OUG nr. 50/2008. Înplus, sistemul menționat are ca efect exonerarea autorităților naționale de obligația de a lua în considerare dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsăîntre perceperea nejustificatăa taxei pe poluare și rambursarea acesteia, noteazăCJUE.

„Înaceste condiții, este necesar săse constate căun sistem de rambursare precum cel în discuție în litigiul principal nu permite exercitarea efectivăa dreptului la rambursarea unei taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii de care justițiabilii dispun în temeiul acestui drept. Având în vedere ceea ce precedă, este necesar săse concluzioneze cădreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul căse opune unui sistem de rambursare a unei taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii precum cel în discuție în litigiul principal”, se aratăîn hotărârea CJUE.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene a arătat, în 2011, într-un punct de vedere exprimat la cererea unei instanțe românești, cătaxa de primăînmatriculare instituităprin OUG nr. 50/2008 încalcălegislația Uniunii Europene întrucât produce un dezavantaj la vânzarea mașinilor second-hand din alte state pe teritoriul României. Înianuarie 2012 a intrat în vigoare o nouătaxăauto, înlocuind OUG nr. 50/2008 cu Legea nr.9/2012, care avea ca scop săfacătaxa pe poluare conformăcu Articolul 110 din TFUE. CJUE a decis însăcăguvernul român a menținut în vigoare o reglementare naționalăpe care Curtea o declarase deja incompatibilăcu articolul 110.

De la 15 martie 2013, Guvernul a înlocuit taxa auto cu timbrul de mediu, iar noua formulăde calcul a condus la o creștere în medie de circa 10% a sumei de platăpentru mașinile Euro 4 și Euro 3 și o scădere cuprinsăîntre 60% și 90% pentru mașinile Euro 2, Euro 1 și non-euro, pe principiul cămașinile vechi au o duratăscurtăde funcționare și, deci, vor polua pentru un interval mai mic.

Timbrul de mediu se plătește o singurădatăla prima înmatriculare pe piața din România sau la prima transcriere a titlului de proprietate, atât în cazul mașinilor noi, cât și al celor second hand, pentru care nu a fost plătităfosta taxăauto.

ÃŽncasările din timbrul de mediu în 2013 au fost de peste 732 de milioane de lei, în timp ce restituirile vechii taxe auto au totalizat peste 570 de milioane de lei.

Comments

comments

About the Author