La 1 ianuarie se infiinteaza Politia Locala*Legea Politiei locale explicata

Posted on dec. 16 2010 - 8:34am by petre

n Monitorul Oficial nr. 488 din15 iul. 2010 a fost publicat? Legea 155/2010, adic? Legea Poli?iei Locale, un act normativ care constituie un pas important n procesul de trecere a unor segmente ale activit??ilor poli?iene?ti de la autoritatea central? spre autorit??ile locale.


Noua lege a Poli?iei Locale dispune desfiin?area Poli?iei Comunitare, care luat fiin?? ?i a func?ionat n baza Legii nr.371/2004 ?i nfiin?area unei noi structuri, Poli?ia Local?, pe fundamentul aceleia?i coloane vertebrale, dar cu atribu?ii ?i competen?e sporite.

Predarea ?tafetei, adic? desfiin?area Poli?iei Comunitare ?i nfiin?area structurii de Poli?ie Local? va avea loc n prima zi a anului 2011, la 1 ianuarie. Poli?ia Local? se va organiza ?i va func?iona prin hot?rre a autorit??ii deliberative a administra?iei publice locale, ca

un compartiment func?ional n cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al primarului general pentru Bucure?ti, sau ca institu?ie public? de interes local, cu personalitate juridic?.

La nivelul comunelor, ora?elor, municipiilor sau al sectoarelor municipiului Bucure?ti, dup? caz, unde nu a existat Poli?ie Comunitar? conform prevederilor Legii nr. 371/2004, se poate organiza noua structur? de Poli?ie Local?, potrivit noii legi.

Principiile generale de func?ionare ale Poli?iei Locale

Scopul nfiin??rii Poli?iei Locale este, potrivit legii, exercitarea atribu?iilor privind ap?rarea drepturilor ?i libert??ilor fundamentale ale persoanei, a propriet??ii private ?i publice, a prevenirii ?i descoperirii infrac?iunilor n mai multe domenii.

Poli?ia Local? va trebui s? ?i desf??oare activitatea n baza principiilor legalit??ii, ncrederii, previzibilit??ii, proximit??ii ?i propor?ionalit??ii, deschiderii ?i transparen?ei, eficien?ei ?i eficacit??ii, r?spunderii ?i responsabilit??ii, impar?ialit??ii ?i

nediscrimin?rii.

Poli?ia Local? va func?iona n interesul comunit??ii locale, exclusiv pe baza ?i n executarea legii ?i a actelor autorit??ii deliberative ?i a celei executive ale administra?iei publice locale.

Atribu?iile Poli?iei Locale pe linie de ordine public?

Poli?ia Local? va avea atribu?ii pe linia men?inerii ordinii ?i lini?tii publice, precum ?i n privin?a pazei bunurilor, va participa la activit??i de salvare ?i evacuare a persoanelor ?i bunurilor periclitate de calamit??i naturale ori catastrofe, precum ?i de limitare ?i nl?turare a urm?rilor provocate de astfel de evenimente.

Un alt domeniu va fi cel al identific?rii cer?etorilor, a copiilor lipsi?i

de supravegherea ?i ocrotirea p?rin?ilor sau a reprezentan?ilor

legali, a persoanelor f?r? ad?post.

De asemenea, Poli?ia Local? va constata contraven?ii ?i va aplica sanc?iuni, pentru nerespectarea legisla?iei privind regimul de de?inere al cinilor periculo?i sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a cinilor f?r? st?pn ?i a celei privind protec?ia animalelor.

Poli?ia Comunitar? va asigura protec?ia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din institu?iile sau serviciile publice

de interes local la efectuarea unor controale sau ac?iuni specifice.

Poli?i?tii locali vor participa, mpreun? cu alte organe cu atribu?ii n domeniu, la asigurarea ordinii ?i lini?tii publice cu ocazia mitingurilor, mar?urilor, demonstra?iilor, procesiunilor, ac?iunilor de pichetare, ac?iunilor comerciale promo?ionale, manifest?rilor cultural – artistice, sportive, religioase sau comemorative ?i la alte activit??i care se desf??oar? n spa?iul public ?i care implic? aglomer?ri de persoane.

Poli?ia Local? va asigura paza bunurilor ?i obiectivelor aflate n proprietatea Prim?riei sau n administrarea autorit??ilor administra?iei publice locale sau a institu?ii publice de interes local, stabilite de consiliul local.

Noua structur? va constata contraven?ii ?i va aplica sanc?iuni pentru nerespectarea normelor legale privind convie?uirea social? stabilite prin legi sau acte administrative ale autorit??ilor administra?iei publice centrale ?i locale, pentru faptele constatate n raza teritorial? de competen??.

Tot Poli?ia Local? va executa, n condi?iile legii, mandatele de aducere emise de c?tre organele de urm?rire penal? ?i de instan?ele de judecat?, va asigura m?suri de protec?ie a executorilor judec?tore?ti cu ocazia execut?rilor silite ?i va coopera cu Poli?ia Romn?, Jandarmeria Romn? ?i celelalte for?e ce compun sistemul integrat de ordine ?i siguran?? public? la ac?iuni de prevenire ?i combaterea a infrac?ionalit??ii stradale.

Atribu?ii n domeniul circula?iei pe drumurile publice

Poli?ia Local? va asigura fluen?a circula?iei pe drumurile publice din raza de competen??, va verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutier? ?i va trebui s? sesizeze neregulile constatate privind func?ionarea semafoarelor, starea indicatoarelor ?i a marcajelor rutiere.

Poli?ia Local? va constata contraven?ii ?i va aplica sanc?iuni pentru nc?lcarea normelor legale privind oprirea, sta?ionarea, parcarea

autovehiculelor ?i accesul interzis, avnd dreptul de a dispune

m?suri de ridicare a autovehiculelor sta?ionate neregulamentar.

Alt? atribu?ie este aceea de a constata contraven?ii ?i de a aplica sanc?iuni pentru nc?lcarea normelor legale privind masa maxim? admis? ?i accesul pe anumite sectoare de drum, avnd dreptul de a efectua semnale de oprire a conduc?torilor acestor vehicule.

Tot Poli?ia Local? va avea sarcina de a constata contraven?ii ?i de a aplica sanc?iuni pentru nc?lcarea normelor rutiere de c?tre pietoni, bicicli?ti, conduc?tori de mopede ?i vehicule cu trac?iune animal?.

Atribu?ii n domeniul disciplinei n construc?ii ?i al afi?ajului

stradal

Poli?ia Local? va efectua controale pentru identificarea lucr?rilor de

construc?ii executate f?r? autoriza?ie de construire sau desfiin?are, pentru identificarea lucr?rilor de construc?ii executate f?r? autoriza?ie de construire sau desfiin?are.

n domeniu publicit??ii pe domeniul public, va verifica respectarea normelor legale privind afi?ajul publicitar, afi?ajul electoral ?i orice alt? form? de afi?aj sau reclam?, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desf??urare a activit??ii economice.

Poli?i?tii locali vor constata contraven?iile privind disciplina n domeniul autoriz?rii execut?rii lucr?rilor n construc?ii ?i vor nainta procesele-verbale de constatare a contraven?iilor, n vederea aplic?rii sanc?iunilor, compartimentelor de specialitate care coordoneaz? activitatea de amenajare a teritoriului ?i de urbanism.

Atribu?ii n domeniul protec?iei mediului,

Poli?ia Local? va controla respectarea prevederilor legale privind

condi?iile de ridicare, transport ?i depozitare a de?eurilor menajere

?i industriale, va sesiza autorit??ilor ?i institu?iilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonic?, va participa la ac?iunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave ?i a epizootiilor.

Poli?i?tii locali vor identifica bunurile abandonate pe domeniul public, vor verifica igienizarea surselor de ap?, vor verifica asigurarea salubriz?rii str?zilor, a zonelor verzi, a modului dezinsec?ia ?i deratizarea imobilelor

Tot ei vor verifica existen?a contractelor de salubrizare ncheiate de

c?tre persoane fizice sau juridice, potrivit legii ?i vor verifica ridicarea de?eurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare.

Atribu?ii n domeniul activit??ii comerciale

Poli?ia Local? va ac?iona pentru respectarea normelor legale privind desf??urarea comer?ului stradal ?i a activit??ilor comerciale, verific? legalitatea activit??ilor de comercializare a produselor desf??urate de operatori economici, persoane fizice ?i juridice autorizate ?i produc?tori particulari n pie?ele agroalimentare, va verifica existen?a a autoriza?iilor, a aprob?rilor, a documentelor de provenien?? a m?rfii, a buletinelor de verificare metrologic? pentru cntare, a avizelor ?i a altor documente.

Poli?ia Local? va verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios, va verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare ?i a locurilor de comercializare a produselor din tutun ?i a b?uturilor alcoolice ?i va verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare ?i func?ionare a operatorilor economici.

Poli?ia Local? va avea atribu?ii de verificare a respect?rii obliga?iilor ce revin operatorilor economici cu privire la afi?area pre?urilor, a produselor comercializate ?i a serviciilor prestate.

Atribu?ii n domeniul eviden?ei persoanelor ?i a constat?rii infrac?iunilor flagrante

Poli?ia Local? va nnmna c?r?ile de aleg?tor persoanelor la mplinirea vrstei de 18 ani, va coopera cu alte autorit??i competente n vederea verific?rii, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, va constata contraven?ii ?i va putea aplica sanc?iuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, re?edin?a ?i actele de identitate ale cet??enilor romni.

n cazul infrac?iunilor flagrante, personalul Poli?iei

Locale are datoria de a imobilizeaza f?ptuitorul, de a lua m?suri pentru conservarea locului faptei, de a identifica martorii oculari, de a sesizeaz? imediat organele competente ?i de a preda f?ptuitorul, pe baz? de proces-verbal.

V

Vom reveni cu am?nunte privind conducerea, structura, procedura de numire n func?ie a poli?i?tilor locali, atribu?iile autorit??ilor administra?iei publice locale n privin?a organiz?rii ?i func?ion?rii Poli?iei Locale ?i altele.

Comments

comments

About the Author