Pentru ce produse scade TVA la 9% de la 1 iunie

Posted on mai 30 2015 - 11:25am by petre

Cota redusăde TVA de 9% va fi aplicatădin 1 iunie pentru alimente, inclusiv băuturi (cu excepția băuturilor alcoolice) destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor.

Guvernul a aprobat modificări ale normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, necesare pentru a actualiza sau clarifica unele prevederi având în vedere modificările survenite asupra legislației fiscale.

Noile prevederi aduc clarificări și stabilesc codurile corespunzătoare bunurilor pentru care se va aplica cota redusăde TVA de 9% începând cu data de 1 iunie 2015, respectiv: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.

Potrivit actului normativ, toate produsele ale căror coduri au fost prevăzute în norme, care prin natura lor sunt alimente destinate consumului uman sau animal, ori sunt plante, semințe, utilizate pentru producerea de alimente destinate consumului uman sau animal, vor beneficia de aplicarea cotei reduse de TVA pe tot lanțul economic de la producător pânăla consumatorul final.

Prin urmare, cota redusăde TVA va fi aplicatăși în cazul în care un produs alimentar este utilizat ca materie primăîn alte scopuri, cum ar fi producerea de cosmetice, băuturi alcoolice, atâta timp cât acestea, prin natura lor, au ca destinație principalăconsumul uman sau animal. Potrivit Guvernului, măsura are scopul de a simplifica aplicarea cotei reduse de TVA, având în vedere căfurnizorul nu poate controla scopul final în care este utilizat bunul respectiv, situație în care pentru același produs ar fi fost posibilăaplicarea unor cote diferite de TVA în funcție de utilizarea lor finală, ori acest lucru contravine principiilor statuate de Directiva 2006/112/CE.

O reglementare specificăeste în cazul produselor care, prin natura lor, nu constituie alimente sau plante, semințe, ingrediente, utilizate pentru producerea de alimente destinate consumului uman sau animal, cum sunt vitaminele, grăsimile, unele produse ale industriei chimice, semințele de rapiță, bumbac, ricin, sarea. Încazul acestor produse s-a prevăzut în mod explicit în normele metodologice, cu indicarea codurilor la care se încadreazăprodusele respective, căaplicarea cotei reduse de TVA este posibilănumai în măsura în care se poate face dovada căacestea sunt utilizate în scopurile prevăzute de lege.

Înacest sens sunt prevăzute condiții atât pentru livrarea acestora în interiorul țării, cât și în cazul importului și a achiziției intracomunitare.

Actul normativ introduce, de asemenea, precizări în cazul vânzării, la un preț total, a pachetelor care conțin produse cu cote diferite de TVA. Înaceste cazuri se va aplica cota de TVA corespunzătoare fiecărui produs.

Pentru suplimentele alimentare, în normele metodologice s-a prevăzut aplicarea cotei reduse de TVA în măsura în care acestea sunt notificate către Ministerul SĂƒnătății sau Institutul de Bioresurse Alimentare, iar aceastănotificare este afișatăpe site-ul celor douăinstituții, conform legislației în domeniu.

Pentru băuturile alcoolice care sunt servite la restaurant sau de firmele de catering, pentru care se aplicăcota de TVA de 24%, au fost date exemple pentru a se sublinia căacestea nu reprezintălivrări de bunuri, ci fac parte din serviciul de restaurant sau de catering, dar cu o cotădiferităde TVA.

Încazul serviciilor de cazare care includ și demipensiune, pensiune completa sau all-inclusive, s-a subliniat căacestea vor fi supuse cotei de 9% de TVA, chiar dacăinclud și băuturi alcoolice, astfel cum s-a aplicat și pânăîn prezent dupămodificarea realizatăprin Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

De asemenea, actul normativ instituie reguli privind procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului datorat pentru veniturile din activități independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii precum și veniturile din activități agricole, silviculturăși piscicultură, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat. Mai exact, se precizeazăperioada pentru care se acordăscutirea, potrivit documentelor justificative, în sensul corelării acesteia cu data de la care contribuabilii respectivi sunt încadrați, potrivit documentelor, ca fiind persoane cu handicap grav sau accentuat. De asemenea, se menționeazăobligativitatea ce revine contribuabilului care beneficiazăde aceastăfacilitate săprezinte angajatorilor/plătitorilor/organului fiscal competent, dupăcaz, documentele care atestăîncadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat.

Documentele vor fi prezentate în original și copie, iar angajatorul/plătitorul/organul fiscal, dupăcaz, vor păstra copia dupăce verificăconformitatea cu originalul. Aceste completări sunt necesare în condițiile în care prin OG nr.4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost instituităscutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din activități independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii precum și veniturile din activități agricole, silviculturăși piscicultură, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

Un alt element de noutate adus de actul normativ vizeazăasigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obținute din activități desfășurate în mod independent, în condițiile legii. Înacest scop, Hotărârea de Guvern eliminăexcepția de la reconsiderare ca activitate dependentă, a activităților care genereazăvenituri din profesii libere, precum și a drepturilor de autor și a drepturilor conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, prin actul normativ va fi modificatăperioada în care operatorii economici autorizați pot publica lista cuprinzând prețurile de vânzare cu amănuntul pentru țigarete. Astfel, publicarea listei cuprinzând prețurile de vânzare cu amănuntul pentru țigarete trebuie săse facăcu maxim 7 zile și minimum 24 de ore înainte de data efectivăa intrării în vigoare a prețurilor respective. Înprezent, prețurile de vânzare cu amănuntul pentru țigarete se declarăla autoritatea fiscalăcentralăcu minimum douăzile înainte de data practicării acestor prețuri fărăa fi precizat un termen maxim. Totodată, cu minimum 24 de ore înainte de data efectivăa intrării în vigoare, lista cuprinzând prețurile de vânzare cu amănuntul, cu numărul de înregistrare atribuit de autoritatea fiscalăcentrală, este publicată, prin grija antrepozitarului autorizat, a destinatarului înregistrat sau a importatorului autorizat, în douăcotidiene de mare tiraj.

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author