Solidaritate și mai mult sprijin pentru autoritățile locale în chestiunea migrației

Posted on dec. 6 2014 - 12:27pm by petre

Încondițiile în care presiunea migrației crește neîncetat în UE, Comitetul Regiunilor cere consolidarea sprijinului pentru autoritățile locale care se aflăîn prima linie, pentru a face fațăfluxurilor migratorii, a gestiona primirea migranților și refugiaților și a aduce soluții umanitare adecvate. Membrii CoR – reprezentanți aleși ai localităților și regiunilor europene – sprijinărealizarea unei politici globale a UE în materie de migrație, bazatăpe împărțirea responsabilităților între statele membre, regiuni și comune. Aceasta reprezintătranspunerea concretăa principiului solidarității atât cu privire la migranți și țările terțe de origine, cât și între regiunile de destinație și între diversele niveluri de guvernare.

Președinția italianăa UE a pus în fruntea priorităților sale dezvoltarea unei politici europene comune în materie de imigrație. Ea a solicitat punctul de vedere al Comitetului Regiunilor (CoR), care a adoptat astăzi în sesiune plenarărecomandările sale care urmăresc îndrumarea autoritățile locale și regionale în gestionarea fluxurilor migratorii și participarea mai intensăa acestora la politica europeanăde imigrație.

Înmomentul prezentării avizului în sesiunea plenarăa CoR, raportorul François Decoster (FR‑ALDE), primarul localității Saint-Omer și membru al Consiliului regiunii Nord-Pas-de-Calais, a avertizat:

„Tot mai multe autorități locale sunt surprinse nepregătite și depășite de presiunile migratorii și de situațiile umanitare care derivădin păcate din acestea. Înultimii ani, de exemplu, am fost martorii unui flux migratoriu de trei ori mai mare în orașul Calais, care a devenit o adevăratăpoartăde intrare spre Regatul Unit. Nu putem permite ca aceastăsituație săfie gestionatădoar de o regiune sau o localitate. Solidaritatea și împărțirea echitabilăa responsabilităților între diversele niveluri de autoritate trebuie sădevinărealitate în cadrul unei veritabile politici europene în domeniul imigrației„.

Votarea avizului a fost precedatăde o dezbatere cu secretarul de stat italian pentru afaceri interne, dl Domenico Manzione, care a subliniat:

 

„Solidaritatea nu trebuie săfie un cuvânt gol, dar nici un angajament cu mai multe viteze nu este acceptabil. Se cuvine ca atare săfie gândite mecanisme compensatorii, pe bazăvoluntară, dar cu sprijinul Europei, care săînlesneascăacțiunile de solidaritate ale statelor membre. O abordare globalăa politicii în domeniul migrației, mecanismele compensatorii și combaterea imigrației ilegale reprezintăfundamentele pe care se poate concretiza cu adevărat conceptul de solidaritate„.

Propunerile CoR se structureazăîn jurul a trei axe principale: Înprimul rând, trebuie facilitatăanticiparea fluxurilor migratorii la nivel local prin stimularea dezvoltării unor structuri ce înlesnesc schimbul de experiențe și de bune practici între autoritățile locale, care, în multe cazuri, au pus în practicăsoluții concrete. De asemenea, aceste autorități ar trebui săbeneficieze mai ușor de datele și expertiza unor parteneri precum Organizația Internaționalăpentru Migrație și Frontex. Și aprofundarea cooperării cu țările terțe de origine este esențialăpentru prevenirea imigrației neregulamentare. De aceea, CoR solicităcrearea unor Parteneriate pentru migrație și integrare între localitățile și regiunile din țările de origine și de destinație, pentru a se asigura o gestionare mai centralizatăa migrațiilor. Înacest sens, Comitetul amintește rolul pe care Adunarea autorităților locale și regionale din zona euromediteraneeană (ARLEM) îl îndeplinește ca platformăde cooperare între autoritățile teritoriale ale UE și cele din țările Mediteranei.

Adesea, autoritățile locale nu dispun de resursele financiare pentru a face fațăsituațiilor de urgență. Din acest motiv, CoR considerăcăîmbunătățirea sprijinului acordat acestor autorități trebuie săse traducăși prin evaluarea posibilităților de acces la resurse financiare, astfel încât ele să-și poatăîndeplini obligațiile în materie de imigrație și de integrare. Ar trebui săle fie înlesnit accesul la finanțările naționale și europene, precum Fondul pentru azil, migrație și integrare, Instrumentul european de vecinătate și parteneriat și Fondul social european. Pe de altăparte, CoR deplânge neajunsurile mecanismului Triton, care înlocuiește începând din noiembrie operația Mare Nostrum (realizatăde Italia pentru a acorda asistențăpe mare imigranților în situație neregulamentară), în special în ce privește dimensiunea sa umanitară. Ca atare, Comitetul cere UE și statelor membre săfurnizeze resursele necesare, inclusiv financiare, pentru a evita decesele pe mare.

Înfine, ca purtător de cuvânt instituționalizat al localităților și regiunilor din UE, CoR își exprimădin nou dorința de a deveni, alături de Comisia Europeanăși de Comitetul Economic și Social European, membru al Biroului viitorului Forum european pentru migrație, pentru a asigura o mai mare participare a autorităților locale în politica europeanăîn domeniul imigrației. Tot din perspectiva stimulării unei abordări mai ascendente în îndrumarea fluxurilor migratorii, CoR cere reprezentanților săi săparticipe la următoarea conferințăministerialăa Organizației Internaționale pentru Migrație, care va avea loc la Geneva în octombrie 2015.

Comments

comments

About the Author