Vezi ce CONDIÈšII TREBUIE săîndeplineascăTIMIȘOARA ca sădevinăCapitalăeuropeanăa Culturii

Posted on oct. 20 2014 - 10:28pm by petre

Încontextul intenției declarate a Timișoarei de a candida la poziția de Capitalăeuropeanăa Culturii, ziarul Timișoara Știri și Asociația EUROPRO, susținători activi ai proiectului, se vor implica activ și concret în procesul de pregătire a candidaturii.

Astăzi văprezentăm cadrul legal în care se va desfășura competiția, condițiile, criteriile și etapele pe care orașul nostru, întreaga comunitate, va trebui săle îndeplineascăși săle parcurgă/

Toate aceastea sunt cuprinse în DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii„ pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE.

Veți putea constata, parcurgând textul acestei decizii, practic regulamentul de desfășurare a competiției între orașele doritoare sădevină, între 2020 și 2033, capitale europene ale culturii, căo asemenea candidaturăimplicăeforturi din partea întregii comunități, căva exista o competiție puternică, în primul rând la nivel național.

 

Articolul 1

Instituirea acțiunii

O acțiune a Uniunii intitulată„Capitale europene ale culturii„ este instituităpentru perioada 2020-2033 (denumităîn continuare „acțiunea„).

Articolul 2

Obiective

(1)   Obiectivele generale ale acțiunii sunt:

(a)

protejarea și promovarea diversității culturilor din Europa și evidențierea caracteristicilor comune, precum și creșterea sentimentului de apartenențăla un spațiu cultural comun în rândul cetățenilor;

(b)

stimularea contribuției culturii la dezvoltarea pe termen lung a orașelor în conformitate cu strategiile și prioritățile lor respective.

(2)   Obiectivele specifice ale acțiunii sunt:

(a)

îmbunătățirea gamei, a diversității și a dimensiunii europene ale ofertei culturale în orașe, inclusiv prin intermediul cooperării transnaționale;

(b)

extinderea accesului și a participării la cultură;

(c)

consolidarea capacității sectorului cultural și a legăturilor sale cu alte sectoare;

(d)

conturarea mai fermăa profilului internațional al orașelor prin intermediul culturii.

Articolul 3

Accesul la acțiune

(1)   Competiția pentru titlu este deschisăorașelor, care pot implica și zonele lor limitrofe.

(2)   Numărul de orașe deținătoare ale titlului într-un anumit an (denumit în continuare „anul pentru care este acordat titlul„) este de maximum trei.

Titlul se acordăîn fiecare an unui număr maxim de un oraș în fiecare din cele douăstate membre care apar în calendarul prevăzut în anexă(denumit în continuare „calendarul„) și, în anii relevanți, unui oraș dintr-o țarăcandidatăsau dintr-un potențial candidat sau unui oraș dintr-o țarăcare aderăla Uniune în condițiile prevăzute la alineatul (5).

(3)   Orașele din statele membre au dreptul de a li se acorda titlul pentru un an conform ordinii în care figureazăstatele membre în calendar.

(4)   Orașele din țările candidate sau din potențialii candidați care participăla programul „Europa creativă„ sau la programele ulterioare ale Uniunii de sprijinire a culturii la data publicării apelului pentru depunerea candidaturilor menționat la articolul 10 alineatul (2) își pot depune candidatura pentru titlu pentru un an în cadrul unei competiții deschise organizate o datăla trei ani, conform calendarului.

Orașele din țările candidate și din potențialii candidați pot participa la o singurăcompetiție în perioada 2020-2033.

Fiecare țarăcandidatăsau potențial candidat poate deține titlul o singurădatăîn perioada 2020-2033.

(5)   Atunci când o țarăaderăla Uniune după4 mai 2014, însăînainte de 1 ianuarie 2027, are dreptul de a găzdui evenimentul la șapte ani dupăaderarea sa, conform normelor și procedurilor aplicabile statelor membre. Calendarul se actualizeazăîn consecință. Atunci când o țarăaderăla Uniune la data de 1 ianuarie 2027 sau ulterior acestei date, nu are dreptul de a participa în cadrul prezentei acțiuni în calitate de stat membru.

Cu toate acestea, în anii în care existădeja trei orașe care dețin titlul conform calendarului, orașele din țările menționate la primul paragraf au dreptul de a deține titlul numai în anul următor disponibil în calendar, în ordinea aderării țărilor respective.

Dacăun oraș dintr-o țarămenționatăla primul paragraf a participat anterior la o competiție pentru țările candidate și potențialii candidați, nu poate participa la nicio competiție ulterioarăpentru statele membre. Încazul în care un oraș dintr-o astfel de țarăa fost nominalizat sădeținătitlul în perioada 2020-2033, în conformitate cu alineatul (4), țara respectivănu are dreptul, dupăaderarea sa, de a organiza o competiție ca stat membru în perioada menționată.

Dacămai mult de o țarăaderăla Uniune la aceeași datăși dacănu existăun acord între țările respective privind ordinea de participare la acțiune, Consiliul organizeazăo tragere la sorți.

Articolul 4

Aplicare

(1)   Pe baza criteriilor prevăzute la articolul 5, Comisia redacteazăun formular de candidaturăcomun, care este utilizat de toate orașele candidate.

Încazul în care un oraș candidat implicăzona sa limitrofă, candidatura se înregistreazăsub denumirea orașului respectiv.

(2)   Fiecare candidaturăse bazeazăpe un program cultural cu o dimensiune europeanăputernică.

Programul cultural se desfășoarăpe durata anului pentru care este acordat titlul și este special creat pentru titlu, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 5.

Articolul 5

Criterii

Criteriile de evaluare a candidaturilor (denumite în continuare „criteriile„) sunt distribuite în următoarele categorii: „contribuția la strategia pe termen lung„, „dimensiunea europeană„, „conținutul cultural și artistic„, „capacitatea de a produce rezultate„, „implicarea publicului„ și „gestionarea„, astfel:

1.

în ceea ce privește categoria „contribuția la strategia pe termen lung„, sunt luați în considerare următorii factori:

(a)

existența, la data depunerii candidaturii, a unei strategii culturale pentru orașul candidat, care acoperăacțiunea și include planuri pentru susținerea activităților culturale, prevăzute pentru anii următori anului pentru care este acordat titlul;

(b)

planurile de consolidare a capacității sectoarelor culturale și creative, inclusiv dezvoltarea unor legături pe termen lung între sectoarele culturale, economice și sociale ale orașului candidat;

(c)

impactul cultural, social și economic preconizat, inclusiv asupra dezvoltării urbane, preconizat pe termen lung, pe care titlul l-ar putea avea asupra orașului candidat;

(d)

planurile de monitorizare și evaluare a impactului titlului asupra orașului candidat și de diseminare a rezultatelor evaluării;

2.

în ceea ce privește categoria „dimensiunea europeană„, sunt evaluați următorii factori:

(a)

domeniul de aplicare și calitatea activităților de promovare a diversității culturale a Europei, a dialogului intercultural și a unei mai bune înțelegeri reciproce între cetățenii europeni;

(b)

domeniul de aplicare și calitatea activităților care pun în evidențăaspectele comune ale culturilor, patrimoniului și istoriei europene, precum și integrarea europeanăși temele europene actuale;

(c)

domeniul de aplicare și calitatea activităților la care participăartiști europeni, cooperarea cu operatori sau orașe din țări diferite, incluzând, atunci când este cazul, orașe care dețin titlul, precum și parteneriate transnaționale;

(d)

strategia menităsăatragăinteresul publicului larg european și internațional;

3.

în ceea ce privește categoria „conținutul cultural și artistic„, sunt evaluați următorii factori:

(a)

existența unei viziuni și a unei strategii artistice clare și coerente pentru programul cultural;

(b)

implicarea artiștilor locali și a organizațiilor culturale în elaborarea și punerea în aplicare a programului cultural;

(c)

gama și diversitatea activităților propuse și nivelul general al calității lor artistice;

(d)

capacitatea de a îmbina patrimoniul cultural local și formele de artătradiționale cu expresiile culturale noi, inovatoare și experimentale;

4.

în ceea ce privește categoria „capacitatea de a produce rezultate„, orașele candidate trebuie sădemonstreze că:

(a)

candidatura beneficiazăde susținere politicăextinsăși solidăși de un angajament durabil din partea autorităților locale, regionale și naționale;

(b)

orașul candidat dispune sau va dispune de o infrastructurăadecvatăși viabilăpentru a deține titlul;

5.

în ceea ce privește categoria „implicarea publicului„, sunt evaluați următorii factori:

(a)

implicarea populației locale și a societății civile în pregătirea candidaturii și în punerea în aplicare a acțiunii;

(b)

crearea de oportunități noi și durabile pentru o gamălargăde cetățeni, în special tineri, voluntari și persoane marginalizate și defavorizate, inclusiv minorități, de a asista sau participa la activități culturale, acordându-se o atenție deosebităpersoanelor cu handicap și persoanelor în vârstăîn ceea ce privește accesibilitatea acestor activități;

(c)

strategia generalăpentru extinderea categoriilor de public, în special legătura cu mediul educațional și participarea școlilor;

6.

în ceea ce privește categoria „gestionarea„, sunt evaluați următorii factori:

(a)

fezabilitatea strategiei de strângere de fonduri și a bugetului propus, care include, dacăeste cazul, planuri de solicitare a unui sprijin financiar din programele și fondurile Uniunii și acoperăfaza de pregătire, anul pentru care este acordat titlul, evaluarea și dispozițiile pentru activitățile ulterioare, precum și planul pentru situațiile neprevăzute;

(b)

structura de gestiune și de punere în aplicare prevăzutăpentru acțiune, care prevede, printre altele, o cooperare adecvatăîntre autoritățile locale și structura de punere în aplicare, inclusiv echipa artistică;

(c)

procedurile pentru numirea directorului general și a directorului artistic și domeniile lor de acțiune;

(d)

strategia de marketing și comunicare săfie cuprinzătoare și săscoatăîn evidențăfaptul căacțiunea reprezintăo acțiune a Uniunii;

(e)

structura de punere în aplicare sădispunăde personal cu experiențăși competențe adecvate pentru a planifica, gestiona și pune în aplicare programul cultural pentru anul pentru care este acordat titlul.

Articolul 6

Juriul de experți

(1)   Se înființeazăun juriu de experți independenți (denumit în continuare „juriul„) pentru desfășurarea procedurilor de selecție și monitorizare.

(2)   Juriul este format din 10 experți numiți de instituțiile și organele Uniunii (denumiți în continuare „experți europeni„) în conformitate cu alineatul (3).

(3)   Dupăorganizarea unei cereri deschise de exprimare a interesului, Comisia propune un grup de potențiali experți europeni.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia aleg câte trei experți din grupul respectiv și îi numesc în conformitate cu procedurile lor.

Comitetul Regiunilor selecteazăun expert din grup și numește expertul respectiv în conformitate cu procedurile sale.

La selectarea experților europeni, fiecare instituție și fiecare organ al Uniunii urmărește săasigure complementaritatea competențelor, o repartizare geograficăechilibrată, precum și echilibrul de gen în alcătuirea globalăa juriului.

(4)   Pe lângăexperții europeni, pentru selecția și monitorizarea unui oraș dintr-un stat membru, statul membru în cauzăare dreptul de a numi pânăla doi experți în juriu, în conformitate cu propriile sale proceduri și cu consultarea Comisiei.

(5)   Toți experții trebuie:

(a)

săfie cetățeni ai Uniunii;

(b)

săfie independenți;

(c)

săaibăexperiențăși expertizăaprofundate în:

(i)

sectorul cultural;

(ii)

dezvoltarea culturalăa orașelor; sau

(iii)

organizarea unui eveniment din seria „Capitala europeanăa culturii„ sau a unui eveniment cultural internațional de o amploare și o importanțăsimilare;

(d)

săfie în măsurăsăconsacre activității din cadrul juriului un număr adecvat de zile de lucru pe an.

(6)   Juriul își desemneazăpreședintele.

(7)   Experții europeni sunt numiți pentru o perioadăde trei ani.

Fărăa aduce atingere primului paragraf, în ceea ce privește prima alcătuire a juriului, Parlamentul European își numește experții pentru trei ani, Comisia pentru doi ani, iar Consiliul și Comitetul Regiunilor pentru un an.

(8)   Toți experții declarăorice conflict de interese existent sau potențial cu privire la un anumit oraș candidat. Încazul în care un expert face o astfel de declarație sau în cazul în care un astfel de conflict de interese iese la iveală, expertul respectiv demisionează, iar instituția sau organul relevant al Uniunii sau statul membru în cauzăîl înlocuiește pe expertul respectiv pentru perioada rămasăpânăla încheierea mandatului, în conformitate cu procedura aplicabilă.

Articolul 7

Depunerea candidaturilor în statele membre

(1)   Fiecare stat membru este responsabil pentru organizarea competiției între orașele de pe teritoriul său conform calendarului.

(2)   Statele membre în cauzăpublicăun apel pentru depunerea candidaturilor cel puțin cu șase ani înaintea anului pentru care este acordat titlul.

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre care au dreptul sănominalizeze un oraș pentru deținerea titlului în 2020 publicăacest apel cât mai curând posibil după4 mai 2014.

Fiecare apel pentru depunerea candidaturilor cuprinde formularul de candidaturămenționat la articolul 4 alineatul (1).

Termenul de depunere a candidaturilor de către orașele candidate în cadrul fiecărui apel pentru depunerea candidaturilor se stabilește la cel puțin 10 luni de la data publicării sale.

(3)   Candidaturile sunt notificate Comisiei de către statele membre în cauză.

Articolul 8

Preselecția în statele membre

(1)   Fiecare stat membru vizat convoacăjuriul pentru o reuniune de preselecție cu orașele candidate, cu cel puțin cinci ani înaintea anului pentru care este acordat titlul.

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre care au dreptul de a nominaliza orașe la titlu pentru anul 2020 pot prelungi respectivul termen cu cel mult un an.

(2)   Dupăevaluarea candidaturilor conform criteriilor, juriul convine asupra unei liste restrânse de orașe candidate și întocmește un raport de preselecție asupra tuturor candidaturilor, furnizând printre altele recomandări în atenția orașelor candidate preselecționate.

(3)   Juriul prezintăraportul de preselecție statelor membre în cauzăși Comisiei.

(4)   Fiecare stat membru în cauzăaprobăîn mod oficial preselecția candidaturilor, stabilităpe baza raportului juriului.

Articolul 9

Selecția în statele membre

(1)   Orașele candidate preselecționate își completeazăși își revizuiesc candidaturile astfel încât sărespecte criteriile și săia în considerare recomandările cuprinse în raportul de preselecție și le înainteazăstatului membru în cauză, care le transmite apoi Comisiei.

(2)   Fiecare stat membru vizat convoacăjuriul pentru o reuniune de selecție cu orașele candidate preselecționate, în termen de cel mult nouăluni dupăreuniunea de preselecție.

Dacăeste necesar, în consultare cu Comisia, statul membru vizat poate prelungi termenul de nouăluni cu o perioadărezonabilă.

(3)   Juriul evalueazăcandidaturile completate și revizuite.

(4)   Juriul emite un raport de selecție privind candidaturile orașelor candidate preselecționate, precum și o recomandare pentru nominalizarea unui singur oraș din statul membru în cauză.

Raportul de selecție conține, de asemenea, recomandări adresate orașului în cauzăcu privire la progresele care trebuie realizate înainte de anul pentru care este acordat titlul.

Juriul prezintăraportul de selecție statului membru în cauzăși Comisiei.

(5)   Fărăa aduce atingere alineatului (4), în cazul în care niciunul dintre orașele candidate nu îndeplinește toate criteriile, juriul poate recomanda neacordarea titlului în anul respectiv.

Articolul 10

Preselecția și selecția în țările candidate și în potențialii candidați

(1)   Comisia este responsabilăde organizarea competiției între orașele din țările candidate și din potențialii candidați.

(2)   Comisia publicăîn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un apel pentru depunerea candidaturilor, cel puțin cu șase ani înaintea anului pentru care este acordat titlul.

Fiecare apel pentru depunerea candidaturilor cuprinde formularul de candidaturămenționat la articolul 4 alineatul (1).

Termenul pentru depunerea candidaturilor în cadrul fiecărui apel pentru depunerea candidaturilor se stabilește la cel puțin 10 luni de la data publicării sale.

(3)   Preselecția orașelor este efectuatăde juriu cel puțin cu cinci ani înaintea anului pentru care este acordat titlul, pe baza candidaturilor acestora. Nu se organizeazănicio reuniune cu orașele candidate.

Dupăevaluarea candidaturilor conform criteriilor, juriul convine asupra unei liste restrânse de orașe candidate și întocmește un raport de preselecție asupra tuturor candidaturilor, furnizând printre altele recomandări în atenția orașelor candidate preselecționate.

Juriul transmite Comisiei raportul de preselecție.

(4)   Orașele candidate preselecționate își completeazăși își revizuiesc candidaturile astfel încât sărespecte criteriile și săia în considerare recomandările cuprinse în raportul de preselecție și le înainteazăComisiei.

Comisia convoacăjuriul pentru o reuniune de selecție cu orașele candidate preselecționate, în termen de cel mult nouăluni dupăreuniunea de preselecție.

Dacăeste necesar, Comisia poate prelungi termenul de nouăluni cu o perioadărezonabilă.

(5)   Juriul evalueazăcandidaturile completate și revizuite.

(6)   Juriul emite un raport de selecție privind candidaturile orașelor candidate preselecționate, precum și o recomandare pentru nominalizarea unui singur oraș dintr-o țarăcandidatăsau dintr-un potențial candidat.

Raportul de selecție conține, de asemenea, recomandări adresate orașului în cauzăcu privire la progresele care trebuie realizate înainte de anul pentru care este acordat titlul.

Juriul transmite Comisiei raportul de selecție.

(7)   Fărăa aduce atingere alineatului (6), în cazul în care niciunul dintre orașele candidate nu îndeplinește toate criteriile, juriul poate recomanda neacordarea titlului în anul respectiv.

Articolul 11

Nominalizare

(1)   Fiecare stat membru vizat nominalizeazăun oraș la titlu, pe baza recomandărilor cuprinse în raportul de selecție al juriului, și notificănominalizarea Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Comitetului Regiunilor cu cel puțin patru ani înaintea anului pentru care este acordat titlul.

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre care au dreptul sănominalizeze orașe la titlu pentru anul 2020 pot prelungi respectivul termen cu cel mult un an.

(2)   Încazul țărilor candidate și al potențialilor candidați, Comisia nominalizeazăun oraș la titlu în anii relevanți, pe baza recomandărilor cuprinse în raportul de selecție al juriului, și notificănominalizarea Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Regiunilor, cu cel puțin patru ani înaintea anului pentru care este acordat titlul.

(3)   Nominalizările menționate la alineatele (1) și (2) sunt însoțite de o justificare pe baza rapoartelor juriului.

(4)   Încazul în care un oraș implicăzona sa limitrofă, nominalizarea privește orașul.

(5)   Întermen de douăluni de la notificarea nominalizărilor, Comisia publicălista orașelor nominalizate drept capitale europene ale culturii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

Articolul 12

Cooperarea între orașele nominalizate

Orașele nominalizate pentru același an urmăresc sădezvolte legături între programele lor culturale, o astfel de cooperare putând fi luatăîn considerare în cadrul procedurii de monitorizare prevăzute la articolul 13.

Articolul 13

Monitorizare

(1)   Juriul monitorizeazăpregătirea orașelor nominalizate pentru anul aferent titlului, furnizând acestora sprijin și orientări din momentul nominalizării lor pânăla începutul anului pentru care este acordat titlul.

(2)   Înacest scop, Comisia convoacătrei reuniuni de monitorizare la care urmeazăsăparticipe juriul și orașele nominalizate, dupăcum urmează:

(a)

cu trei ani înaintea anului pentru care este acordat titlul;

(b)

cu 18 luni înaintea anului pentru care este acordat titlul;

(c)

cu douăluni înaintea anului pentru care este acordat titlul.

Statul membru sau țara candidatăsau potențialul candidat în cauzăpoate desemna un observator care săparticipe la reuniunile respective.

Cu șase săptămâni înainte de fiecare reuniune de monitorizare, orașele nominalizate transmit Comisiei rapoarte privind progresele înregistrate.

Întimpul reuniunilor de monitorizare, juriul evalueazăpregătirile și oferăconsiliere cu scopul de a ajuta orașele nominalizate sădezvolte un program cultural de înaltăcalitate și o strategie eficace. Juriul acordăo atenție deosebitărecomandărilor stabilite în raportul de selecție și în rapoartele de monitorizare precedente menționate la alineatul (3).

(3)   Dupăfiecare reuniune de monitorizare, juriul întocmește un raport de monitorizare a stadiului pregătirilor și a potențialelor măsuri de luat.

Juriul transmite rapoartele sale de monitorizare Comisiei, precum și orașelor nominalizate și respectivelor state membre sau țări candidate sau potențiali candidați.

(4)   Pe lângăreuniunile de monitorizare, Comisia poate organiza vizite ale juriului în orașele nominalizate ori de câte ori este necesar.

Articolul 14

Premiul

(1)   Comisia poate acorda un premiu sub forma unei sume de bani în onoarea Melinei Mercouri (denumit în continuare „premiul„) unui oraș nominalizat, sub rezerva finanțării puse la dispoziție în temeiul cadrului financiar multianual relevant.

Aspectele juridice și financiare ale premiului sunt reglementate în cadrul programelor Uniunii de sprijinire a culturii.

(2)   Contravaloarea premiului este achitatăpânăla sfârșitul lunii martie a anului pentru care este acordat titlul, cu condiția ca orașul nominalizat sărespecte în continuare angajamentele asumate în stadiul depunerii candidaturii, sărespecte criteriile și săținăseama de recomandările cuprinse în rapoartele de selecție și monitorizare.

Se considerăcăangajamentele asumate în etapa depunerii candidaturii de către orașul nominalizat au fost respectate în cazul în care nu s-a făcut nicio modificare substanțialăa programului și strategiei între etapa de depunere a candidaturii și anul pentru care este acordat titlul, în special dacă:

(a)

bugetul a fost menținut la un nivel capabil săpunăîn aplicare un program cultural de înaltăcalitate conform candidaturii și criteriilor;

(b)

independența echipei artistice a fost respectatăîn mod corespunzător;

(c)

dimensiunea europeanăa rămas suficient de puternicăîn versiunea finalăa programului cultural;

(d)

strategia de marketing și comunicare și materialele promoționale utilizate de către orașul nominalizat reflectăîn mod clar faptul căacțiunea reprezintăo acțiune a Uniunii;

(e)

planurile de monitorizare și evaluare a impactului titlului asupra orașului nominalizat sunt deja întocmite.

Articolul 15

Măsuri practice

Comisia are ca misiune în special:

(a)

săasigure coerența de ansamblu a acțiunii;

(b)

săasigure coordonarea dintre statele membre și juriu;

(c)

din perspectiva obiectivelor menționate la articolul 2 și a criteriilor, săstabileascăorientări pentru sprijinirea procedurilor de selecție și monitorizare, în strânsăcooperare cu juriul;

(d)

săofere sprijin tehnic juriului;

(e)

săpublice toate rapoartele juriului pe pagina sa de internet;

(f)

săfacăpublice toate informațiile relevante și săcontribuie la vizibilitatea acțiunii la nivel european și internațional;

(g)

săstimuleze schimbul de experiențăși de bune practici între precedentele, actualele și viitoarele orașe deținătoare ale titlului, precum și între orașele candidate și săpromoveze difuzarea mai largăa rapoartelor de evaluare a orașelor și a experienței dobândite.

Articolul 16

Evaluare

(1)   Răspunderea de a evalua rezultatele anului în calitate de capitalăeuropeanăa culturii revine fiecărui oraș în cauză.

Comisia stabilește orientări comune și indicatori pentru orașele respective, pe baza obiectivelor menționate la articolul 2 și a criteriilor, pentru a asigura o abordare coerentăa procedurii de evaluare.

Orașele respective întocmesc rapoartele lor de evaluare și le transmit Comisiei pânăla data de 31 decembrie a anului următor anului pentru care este acordat titlul.

Comisia publicărapoartele de evaluare pe pagina sa de internet.

(2)   Înafara evaluărilor realizate de către orașe, Comisia asigurăfaptul căau loc periodic evaluări externe și independente ale rezultatelor acțiunii.

Evaluările externe și independente se axeazăpe plasarea tuturor capitalelor europene ale culturii precedente într-un context european, pentru a permite comparații și pentru a trage învățăminte utile pentru viitoarele capitale europene ale culturii, precum și pentru toate orașele europene. Evaluările respective includ o evaluare a acțiunii în ansamblu, inclusiv a eficienței proceselor implicate în desfășurarea sa, a impactului său și a modului în care aceasta ar putea fi îmbunătățită.

Comisia prezintăParlamentului European, Consiliului și Comitetului Regiunilor următoarele rapoarte întocmite pe baza evaluărilor menționate, însoțite, dacăeste cazul, de propuneri corespunzătoare:

(a)

un prim raport intermediar pânăla 31 decembrie 2024;

(b)

un al doilea raport intermediar pânăla 31 decembrie 2029;

(c)

un raport ex post pânăla 31 decembrie 2034.

Articolul 17

Abrogare și dispoziții tranzitorii

Decizia nr. 1622/2006/CE se abrogă. Cu toate acestea, aceastădecizie rămâne în vigoare în ceea ce privește orașele nominalizate sau care urmeazăa fi nominalizate drept capitale europene ale culturii pentru anii din perioada 2013-2019.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intrăîn vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptatăla Strasbourg, 16 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS

Comments

comments

About the Author