Se distribuie formularele pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sistem centralizat

Posted on sept. 21 2014 - 10:42pm by petre

ÃŽncepând cu data de 15.09.2014,în cele 8 puncte operative al SC Colterm SA, se distribuie formularele reprezentând cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sistem centralizat, conform OUG nr.70/31.08.2011 (completatăși modificatăîn 2013). Acestea, însoțite de actele doveditoare, pot fi depuse în aceleași puncte operative.

Pentru sezonul rece 2014-2015 pot beneficia de ajutor de încălzire familiile care realizeazăvenituri lunare nete pe membru de familie de pânăla 786 lei, respectiv persoanele singure care realizeazăvenituri nete lunare pânăla 1082 lei.

Acte necesare:
· cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței  – formulare tip.
· copii dupăactele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicităajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ pașaport/ carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de ședere temporarăsau permanentăori document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi).
· adeverințăde la asociația de proprietari/locatari care săcuprindădatele personale (nume, prenume, CNP) ale tuturor membrilor familiei pentru care se solicităajutorul de încălzire și care sunt înscriși în cartea de imobil și luați în calcul la plata cheltuielilor pentru întreținerea locuinței pentru luna anterioarădepunerii cererii (pentru persoanele care nu au domiciliul sau reședința la adresa pentru care solicităajutorul);
· acte din care rezultăcalitatea titularului cererii fațăde imobilul pentru care solicităajutorul:
– proprietar ( copie dupăcontractul  de vânzare –cumpărare, extras de carte  funciară)
– chiriaș (contract de închiriere)
– împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere);
·     – adeverințăde la liceu/facultate pentru elevi/studenți peste 18 ani;
·     – acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioarădepunerii cererii:
– adeverințăprivind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.)
– cupoane pensii
– cupoane indemnizații pentru creșterea copilului pânăla vârsta de  2 sau 3 ani
– cupoane indemnizații cu caracter permanent
– cupoane alocații de stat pentru copii, respectiv alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare
– acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale
– declarație privind alte venituri realizate;
– persoanele care nu realizeazăvenituri vor depune o declarație în acest sens.

Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip  constituie contravenție și se sancționeazăcu amenda de la 200 lei la 1000 lei.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire, precum și Instrucțiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgențăa Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socialăîn perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările și completările ulterioare, transmise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în data de 12.11.2013 sunt prezentate în anexe.

Punctele în care S.C. COLTERM SA distribuie formulare de cereri și declarații pe proprie răspundere și în care se pot depune aceste cereri însoțite de actele doveditoare se regăsesc în anexă.

Programul de distribuire a formularelor este:
– luni, marți, miercuri și vineri: 11:00 – 14:00
– joi: 12:00 – 17:00.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0256 – 434530 și 0256 – 258722.

Comments

comments

About the Author