Restart pentru Europa – Declarația de la Bratislava

Posted on iul. 10 2016 - 9:25pm by petre

A 7-a Adunare europeanăa regiunilor și orașelor, care a avut loc la Bratislava la 8 și 9 iulie, a fost organizatăîn cooperare de Regiunea AutonomăBratislava, orașul Bratislava și Comitetul European al Regiunilor. Tema din acest an a adunării a fost „Investim și conectăm„. La eveniment au participat peste 700 de politicieni, membrii ai administrațiilor locale și regionale, experți din diferite domenii și oameni de afaceri.
Bratislava Summi 7 mic
Uniunea Europeanătrebuie sărezolve problema scăderii alarmante a investițiilor publice pentru a combate creșterea disparităților regionale, a sprijini creșterea durabilăși a restabili încrederea în rândul cetățenilor, au afirmat astăzi oameni politici din toatăEuropa, în cadrul Summitului regiunilor și orașelor, organizat pe parcursul a douăzile la Bratislava.
Bratislava Summi 2 mic
Reuniți în capitala slovacăla o săptămânădupăpreluarea, pentru prima dată, de către Slovacia a președinției Consiliului Uniunii Europene, liderii locali și regionali au adoptat o declarație prin care solicităUE săîmbunătățeascălegislația și săatragămai multe investiții publice și private, astfel încât săcreeze mai multe locuri de muncăși săcombatădeficitul de investiții.

Iatătextul integral al declarației:

 „INVESTIÈšII ȘI CONECTARE„

Declarația de la Bratislava

Comitetul European al Regiunilor

Summitul european al regiunilor și orașelor 8-9/07/2016

Comitetul European al Regiunilor (CoR) susține o viziune pe termen lung pentru Europa, bazatăpe consolidarea investițiilor pentru promovarea coeziunii, creștere durabilăși crearea de locuri de muncăîn orașe și regiuni.

1.    Uniunea Europeanăeste o realizare istoricădestinatăasigurării păcii, prosperității și securității pe continentul european. Aceasta se bazeazăpe obiectivul principal de a promova coeziunea economică, socialăși teritorială, pentru a garanta cătoți cetățenii, din întreaga Uniune, au șanse egale de a participa și a obține beneficii de pe piața noastrăunică. Prin urmare, depășirea decalajelor teritoriale din ce în ce mai accentuate dintre orașele și regiunile Europei, prin promovarea investițiilor la nivel local și regional, este mai importantăca oricând, pentru a asigura incluziunea și angajamentul cetățenilor fațăde proiectul nostru european comun.

1.    Regiunile, orașele și zonele rurale din Europa au un vast potențial neexploatat de investiții, însăse confruntăîn continuare cu prea multe obstacole în acest sens. Nivelul  investițiilor din UE a scăzut cu 15% în ultimul deceniu, iar în unele cazuri extreme, chiar cu 50%. Acest decalaj reprezintăun factor major care ține Europa pe loc și submineazăperspectivele noastre de creștere economicăpe termen lung. Pentru a relansa creșterea economicăși crearea de locuri de muncă, regiunile și orașele UE, împreunăcu CoR – Adunarea  politicăa autorităților locale și regionale din UE – se angajeazăsăreconecteze și săvalorifice oportunitățile teritoriale ale Europei, sădepășeascăobstacolele și săidentifice soluții durabile.

2.    Autoritățile locale și regionale realizeazăinvestiții relevante pe teren. Ele sunt răspunzătoare pentru mai mult de 70% din investițiile publice, ceea ce are un impact direct asupra economiilor locale și, în consecință, asupra vieții și bunăstării cetățenilor europeni. Prin  aplicarea principiului subsidiarității, ele dețin un loc de frunte în ceea ce privește asigurarea faptului căinvestițiile răspund nevoilor locale și sunt decisive pentru stimularea ocupării forței de muncăși a creșterii economice. Acestea asigurăcalitatea și impactul cheltuielilor publice prin sprijinirea și gestionarea proiectelor și prin facilitarea finanțării private astfel încât ea săajungăla nivelul cel mai apropiat de cetățeni, consolidând astfel coeziunea economică, socialăși teritorială.

3.    Schimbările economice și tehnologice transformărapid societățile și teritoriile noastre, iar acest lucru se întâmplănu doar la nivel global, ci afecteazăîndeosebi nivelurile local și regional. Investițiile nu pot opera într-un vid: trebuie săpromovăm în continuare conexiunile transfrontaliere și cooperarea pe mai multe niveluri. De asemenea, actorilor din mediul rural și urban trebuie săli se permităsă-și atingăîntregul potențial, prin conectarea investițiilor. Acestea  trebuie săvizeze domenii precum energia durabilăși inteligentăși soluțiile de transport, infrastructura IT, educația, cercetarea și inovarea, îngrijirile medicale, îngrijirea copilului și locuințele sociale. Astfel, Europa va rămâne competitivăpe scena mondială.

4.    Autoritățile locale și regionale s-au angajat la nivel politic săpromoveze cinci soluții principale pentru ca investițiile sădevinămai eficiente:

4.1    Conectarea Europei prin investiții teritoriale. Creșterea localăși regionalăstimulatăprin investiții trebuie săse bazeze pe strategii de dezvoltare teritorială, fie căeste vorba de zone urbane sau rurale. Investițiile trebuie, de asemenea, săvalorifice capacitatea noastrăde a inova pornind de la nevoile cetățenilor. Existăo nevoie urgentăde a asigura o abordare mai eficientăîn ceea ce privește politica de investiții a UE, de a identifica și a elimina obstacolele din calea investițiilor publice și private și de a simplifica mediul de reglementare, dar și de a reduce birocrația pentru IMM-uri.

4.2    Modul în care concretizăm investițiile va determina rezultatul acestora. Pentru a obține investiții orientate spre rezultate, trebuie săajungem la o schimbare de mentalitate; spiritul antreprenorial, abordarea locală, digitalizarea și inovarea deschisătrebuie săreprezinte temeliile guvernanței UE și ale strategiei de dezvoltare pe termen lung. Înacelași timp, investițiile viitoare trebuie săvizeze durabilitatea, pentru a atinge obiectivele globale privind schimbările climatice. Crearea de noi locuri de muncăși creșterea economicădurabilădepind de investiții publice și private bine orientate, în special pentru IMM-uri, care furnizeazăopt locuri de muncădin zece în UE. Aceastăobservație este valabilăatât pentru întreprinderile nou-înființate, cât și pentru inovații, cum ar fi internetul obiectelor, economia circularăși colaborativă, precum și noile modele de transport și producția descentralizatăde energie durabilă.

4.3    Consolidarea capacității de investiții a autorităților locale și regionale trebuie săfie coordonatăcu ciclurile economice la nivelul UE și la nivel național. Bugetele publice de sprijinire a investițiilor de calitate trebuie săacționeze în sinergie cu alte surse de finanțare de la nivel regional, local, național și european. Deși fondurile structurale și de investiții europene și Fondul european pentru investiții strategice prezintăun mare potențial și sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor pe termen lung ale Strategiei Europa 2020 deoarece furnizeazăcea mai mare parte a investițiilor, trebuie săne asigurăm cu orice preț căaceste fonduri sunt complementare și nu înlocuiesc orice alte surse de finanțare a coeziunii. Înplus, deși existăo evaluare generalăpozitivăa FEIS dupăprimul său an de funcționare, ar trebui îmbunătățit echilibrul său geografic și sporitătrăsătura complementarăefectivăa investițiilor efectuate prin intermediul său, la fel ca și eforturile în vederea dezvoltării unor platforme de investiții. Dincolo  de acestea, capacitatea tehnicăa potențialilor promotori ai proiectelor la nivel regional și local ar trebui consolidatăprin intermediul Platformei europene de consiliere în domeniul investițiilor. Subliniem necesitatea de a consolida capacitatea autorităților locale și regionale de a utiliza instrumentele financiare oferite de Banca Europeanăde Investiții, precum și de parteneriatele de tip public-privat și, dupăcaz, de a utiliza băncile de promovare în vederea realizării de investiții. Subliniem necesitatea ca UE săcontinue săofere cadrul pentru o finanțare adecvatăpentru investițiile publice de calitate în diferitele zone ale UE, urbane, rurale, maritime, muntoase și periferice, indiferent de gradul lor de dezvoltare. Dimensiunea teritorialăa investițiilor ar trebui săse reflecte în revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual al UE 2014-2020 și în îmbunătățirea și simplificarea politicii de coeziune după2020. Învederea atingerii acestui obiectiv, vom continua monitorizarea punerii în aplicare a diferitelor fonduri UE, precum și utilizarea echilibratăa subvențiilor și a altor instrumente financiare.

4.4    Fărăun dialog și o colaborare continue nu se obține nimic: este esențial săînvățăm și sălucrăm împreună. Ceea ce conteazăeste creșterea capitalului uman și, zi de zi, observăm în Uniunea Europeanăcât de importantăeste unirea forțelor. Acest lucru este valabil atât pentru persoane, cât și pentru instituții. Având în vedere căorașele și regiunile sunt motoarele progresului și inovării societale, noi, orașele și regiunile din UE, ne luăm angajamentul de a lucra în parteneriat cu instituțiile UE și cu statele membre, pentru a elimina lacunele în materie de inovare, investiții și competențe.

4.5    Sporirea gradului de responsabilizare și de sensibilizare pentru a răspunde nevoilor cetățenilor. Înacest scop, restabilirea legăturilor cu cetățenii, întreprinderile și investițiile la nivel local și regional va continua săse afle în centrul strategiei noastre de investiții pe termen lung, dat fiind căautoritățile locale și regionale sunt  nivelurile de guvernanțăcele mai apropiate de cetățeni, cărora aceștia le acordăcea mai multăîncredere.

5.    Ca parte a viziunii pe termen lung pentru investiții a CoR, aceastădeclarație va fi însoțităde un plan de acțiune cuprinzător, bazat pe o serie de avize care stabilesc prioritățile politice ale CoR.

6.    Declarația de la Bratislava va fi prezentatăde președintele CoR președinților Consiliului  European, Parlamentului European, Comisiei Europene și Comitetului Economic și Social European, precum și Președinției slovace a Consiliului UE.

Comments

comments

About the Author