Ministerul Justi?iei vrea nfiin?area profesiei de registrator comercial

Posted on nov. 15 2010 - 1:46pm by petre

nregistrarea firmelor ?i men?iunile comercian?ilor sunt, n prezent, trecute de la judec?tori la directorii ORC
Pentru a degreva judec?torii de sarcini care nu ?in strict de actul de justi?ie, anul trecut a fost adoptat? Ordonan?a 116 prin care solu?ionarea cererilor de nregistrare a firmelor ?i a majorit??ii men?iunilor simple a fost luat? din competen?a direct? a judec?torilor delega?i ?i transferat? directorilor Oficiilor jude?ene ale Registrului Comer?ului ?i a persoanelor numite de c?tre directorul general al Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului.

Ordonan?? 116/2009 are doar caracter temporar, pn? la intrarea n drepturi a unei noi categorii de func?ionari publici nvesti?i cu prerogative de autoritate public?, ?i anume registratorii comeciali, care vor efectua un control administrativ prealabil nregistr?rii n Registrul Comer?ului.

Ministerul Justi?iei a supus deja dezbaterii publice proiectul de lege privind registratorii comerciali ?i activitatea de nregistrare la Registrul Comer?ului, act normativ care urmeaz? s? reglementeze mai multe aspecte printre care procedura de nregistrare n Registrul Comer?ului n baza controlului registratorului comercial, profesia de registrator comercial ?i modul de organizare ?i func?ionare a Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului.

Atribu?iile registratorului comercial

Proiectul noii legi lege stabile?te procedura de control prealabil nregistr?rii n Registrul Comer?ului ce va fi realizat de c?tre registratorii comerciali, condi?iile n care ncheierea registratorului poate fi atacat? ?i procedura de solu?ionare a contesta?iilor fa?a organului judiciar.

Registratorul comercial va avea, n pricipal, competen?ele pe care le-a avut judec?torul delegatm adic? cele care ?in de verificarea actelor din dosarele depuse de comercian?i, emiterea de ncheieri prin care vor dispune de autorizarea a constituirii persoanelor juridice, nmatricularea acestora n Registrul Comer?ului ?i asigurarea publicit??ii actelor, faptelor ?i men?iunilor prin Buletinul electronic al Registrului Comer?ului, nregistrarea n Registrul Comer?ului a persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale ?i a ntreprinderilor familiale, nregistrarea men?iunilor privind sediile secundare ale comercian?ilor, prvind modificarea sau completarea obiectului de activitate, modificarea capitalului social ?i alte men?iuni prev?zute de lege. .

Legea propus? stabile?te ?i normele legale privind admiterea n profesia de registrator comercial. Astfel, va putea intra n noua profesie persoana care este cet??ean romn, are domiciliul n Romnia, are capacitatea deplin? de exerci?iu, este licen?iat n studii juridice de lung? durat?m are minim 5 ani vechime ntr-o specialitate juridic?, a promovat un concurs pentru admiterea n profesie, nu are antecedente penale ?i este declarat apt din punct de vedere medical ?i psihologic pentru ocuparea func?iei.s

Comments

comments

About the Author