Educatie europeana: Tratatul de la Lisabona. Europa in secolul al XXI-lea

Posted on oct. 21 2010 - 6:42pm by petre

Tratatul de la Lisabona a intrat n vigoare la data de 1 decembrie 2009. Acesta pune la dispozi?ia Uniunii Europene institu?ii moderne ?i metode de lucru optimizate pentru a face fa??, n mod eficient, provoc?rilor contemporane. ntr-o lume n evolu?ie rapid?, europenii a?teapt? de la UE abordarea unor probleme precum globalizarea, schimb?rile climatice ?i demografice, securitatea ?i energia. Tratatul de la Lisabona consolideaz? democra?ia n UE, precum ?i capacitatea acesteia de a promova, zi de zi, interesele cet??enilor s?i.

Tratatul pe scurt

La 1 decembrie 2009, Tratatul de la Lisabona a intrat n vigoare, ncheind astfel mai mul?i ani de negocieri pe tema aspectelor institu?ionale.
Tratatul de la Lisabona modific? Tratatul privind Uniunea European? ?i Tratatele CE (f?r? a le nlocui) ?i pune la dispozi?ia Uniunii cadrul legal ?i instrumentele juridice necesare pentru a face fa?? provoc?rilor viitoare ?i pentru a r?spunde a?tept?rilor cet??enilor.

1.O Europ? mai democratic? ?i mai transparent?, n care Parlamentul European ?i parlamentele na?ionale se bucur? de un rol consolidat, n care cet??enii au mai multe ?anse de a fi asculta?i ?i care define?te mai clar ce este de f?cut la nivel european ?i na?ional ?i de c?tre cine.
oUn rol consolidat pentru Parlamentul European: ales direct de c?tre cet??enii Uniunii Europene, acesta are noi atribu?ii majore privind legisla?ia, bugetul Uniunii Europene ?i acordurile interna?ionale. Prin faptul c? se recurge mai des la procedura de codecizie n cadrul elabor?rii politicilor europene, Parlamentul European se afl? pe o pozi?ie de egalitate cu Consiliul (care reprezint? statele membre) n ceea ce prive?te adoptarea celei mai mari p?r?i a legisla?iei Uniunii Europene.
oO mai mare implicare a parlamentelor na?ionale: parlamentele na?ionale pot participa ntr-o m?sur? mai mare la activit??ile Uniunii Europene, n special datorit? unui nou mecanism care le permite s? se asigure c? aceasta intervine numai atunci cnd se pot ob?ine rezultate mai bune la nivel comunitar (principiul subsidiarit??ii). Al?turi de rolul consolidat al Parlamentului European, implicarea parlamentelor na?ionale conduce la consolidarea caracterului democratic ?i la cre?terea legitimit??ii ac?iunilor Uniunii.
oO voce mai puternic? pentru cet??eni: datorit? ini?iativei cet??enilor, un milion de cet??eni din diferite state membre pot cere Comisiei s? prezinte noi propuneri politice.
oCine ?i ce face: rela?ia dintre statele membre ?i Uniunea European? este mai clar?, odat? cu repartizarea competen?elor.
oRetragerea din Uniune: Tratatul de la Lisabona recunoa?te explicit, pentru prima dat?, posibilitatea ca un stat membru s? se retrag? din Uniune.

2.O Europ? mai eficient?, cu metode de lucru ?i reguli de vot simplificate, cu institu?ii eficiente ?i moderne pentru o Uniune European? cu 27 de membri, capabil? s? ac?ioneze mai bine n domenii de prioritate major?.
oUn proces decizional eficient: votul cu majoritate calificat? din Consiliu este extins la noi domenii politice, astfel nct procesul decizional s? se desf??oare mai rapid ?i mai eficient. ncepnd din 2014, calcularea majorit??ii calificate se va baza pe sistemul dublei majorit??i, a statelor membre ?i a popula?iei, reflectnd astfel dubla legitimitate a Uniunii. Dubla majoritate se ob?ine atunci cnd o decizie este luat? prin votul a 55% din statele membre, reprezentnd cel pu?in 65% din popula?ia Uniunii.
oUn cadru institu?ional mai stabil ?i mai eficient: Tratatul de la Lisabona creeaz? func?ia de pre?edinte al Consiliului European (ales pentru un mandat de doi ani ?i jum?tate), introduce o leg?tur? direct? ntre alegerea pre?edintelui Comisiei ?i rezultatele alegerilor europene, prevede noi dispozi?ii referitoare la viitoarea structur? a Parlamentului European ?i include reguli clare privind cooperarea consolidat? ?i dispozi?iile financiare.
oO via?? mai bun? pentru europeni: Tratatul de la Lisabona amelioreaz? capacitatea UE de a ac?iona n diverse domenii de prioritate major? pentru Uniunea de azi ?i pentru cet??enii s?i – precum libertatea, securitatea ?i justi?ia (combaterea terorismului sau lupta mpotriva criminalit??ii). ntr-o anumit? m?sur?, Tratatul se refer? ?i la alte domenii, printre care politica energetic?, s?n?tatea public?, schimb?rile climatice, serviciile de interes general, cercetare, spa?iu, coeziune teritorial?, politic? comercial?, ajutor umanitar, sport, turism ?i cooperare administrativ?.

3.O Europ? a drepturilor, valorilor, libert??ii, solidarit??ii ?i siguran?ei, care promoveaz? valorile Uniunii, introduce Carta drepturilor fundamentale n dreptul primar european, prevede noi mecanisme de solidaritate ?i asigur? o mai bun? protec?ie a cet??enilor europeni.
oValori democratice: Tratatul de la Lisabona specific? ?i consolideaz? valorile ?i obiectivele care stau la baza Uniunii. Aceste valori sunt menite s? serveasc? drept punct de referin?? pentru cet??enii europeni ?i s? arate ce anume are de oferit Europa partenerilor s?i din ntreaga lume.
oDrepturile cet??enilor ?i Carta drepturilor fundamentale: Tratatul de la Lisabona men?ine drepturile existente ?i introduce altele noi. n mod special, garanteaz? libert??ile ?i principiile nscrise n Carta drepturilor fundamentale ?i confer? dispozi?iilor acesteia for?? juridic? obligatorie. Se refer? la drepturi civile, politice, economice ?i sociale.
oLibertate pentru cet??enii europeni: Tratatul de la Lisabona men?ine ?i consolideaz? cele patru libert??i, precum ?i libertatea politic?, economic? ?i social? a cet??enilor europeni.
oSolidaritate ntre statele membre: Tratatul de la Lisabona prevede faptul c? Uniunea ?i statele membre ac?ioneaz? mpreun? n spirit de solidaritate n cazul n care un stat membru este ?inta unui atac terorist sau victima unei catastrofe naturale sau provocate de om. De asemenea, se subliniaz? solidaritatea n domeniul energiei.
oMai mult? siguran?? pentru to?i: Uniunea beneficiaz? de o capacitate extins? de ac?iune n materie de libertate, securitate ?i justi?ie, ceea ce aduce avantaje directe n ceea ce prive?te capacitatea sa de a lupta mpotriva criminalit??ii ?i terorismului. Noile prevederi n materie de protec?ie civil?, ajutor umanitar ?i s?n?tate public? au, de asemenea, obiectivul de a nt?ri capacitatea Uniunii de a r?spunde la amenin??rile la adresa securit??ii cet??enilor europeni.

4.Europa ca actor pe scena interna?ional? instrumentele de politic? extern? de care dispune Europa sunt regrupate att n ceea ce prive?te elaborarea, ct ?i adoptarea noilor politici. Tratatul de la Lisabona ofer? Europei o voce mai clar? n rela?iile cu partenerii s?i din ntreaga lume. De asemenea, utilizeaz? for?a dobndit? de Europa n domeniul economic, umanitar, politic ?i diplomatic pentru a promova interesele ?i valorile europene pe plan mondial, respectnd, n acela?i timp, interesele specifice ale statelor membre n domeniul afacerilor externe.
oNumirea unui nalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe ?i politica de securitate, care este ?i unul din vicepre?edin?ii Comisiei, va cre?te impactul, coeren?a ?i vizibilitatea ac?iunii externe a UE.
oNoul Serviciu european pentru ac?iune extern? va oferi naltului Reprezentant sprijinul necesar.
oUniunea are o personalitate juridic? unic?, ceea ce i nt?re?te puterea de negociere, determinnd-o s? fie mai eficient? pe plan mondial ?i un partener mai vizibil pentru ??rile ter?e ?i organiza?iile interna?ionale.
oEvolu?ia politicii europene de securitate ?i ap?rare se va realiza p?strnd unele modalit??i decizionale specifice, facilitndu-se totodat? o cooperare consolidat? n cadrul unui grup mai mic de state membre.

O Europ? mai democratic? ?i mai transparent?

Tratatul de la Lisabona confirm? cele trei principii care stau la baza guvernan?ei democratice n Europa:
Egalitatea democratic? – cet??enii trebuie s? se bucure de aten?ie egal? din partea institu?iilor europene
Democra?ia reprezentativ? – acordarea unui rol mai important Parlamentului European ?i o mai mare implicare a parlamentelor na?ionale
Democra?ia participativ? – noi mecanisme de interac?iune ntre cet??eni ?i institu?ii, printre care se num?r?, de exemplu, ini?iativa cet??enilor
n plus, Tratatul de la Lisabona clarific? natura rela?iilor dintre statele membre ?i Uniunea European?.
Competen?e sporite pentru Parlamentul European
Parlamentul European, ai c?rui membri sunt ale?i prin vot universal direct o dat? la cinci ani, i reprezint? pe cet??enii statelor membre. Odat? cu adoptarea fiec?rui tratat, Parlamentului i-au fost atribuite noi prerogative. Tratatul de la Lisabona nu face excep?ie de la regul?, conferindu-i mai multe competen?e n materie de legiferare, buget ?i acorduri interna?ionale.
Legiferare – procedura de co-decizie (redenumit? procedur? legislativ? ordinar?) este extins? la mai multe domenii. Concret, aceasta nseamn? c? Parlamentul va dobndi un real statut de putere legislativ?, n aceea?i m?sur? ca ?i Consiliul, n cazul anumitor domenii n care nu a fost implicat pn? n prezent sau n care a fost doar consultat. Imigra?ia legal?, cooperarea judiciar? n materie penal? (Eurojust, prevenirea infrac?iunilor, armonizarea standardelor pentru nchisori, a infrac?iunilor ?i sanc?iunilor), cooperarea poli?ieneasc? (Europol) ?i alte cteva dispozi?ii care ?in de politica comercial? sau de agricultur? sunt doar cteva exemple n acest sens. n acest fel, Parlamentul European joac? un rol important n aproape toate dosarele legislative.
Buget – Tratatul de la Lisabona consacr? practica bine stabilit? a cadrului financiar multianual, pentru care este necesar? aprobarea Parlamentului. n acela?i timp, Tratatul prevede c? Parlamentul ?i Consiliul vor stabili mpreun? toate cheltuielile, fiind eliminat? distinc?ia care se f?cea anterior ntre a?a-numitele cheltuieli obligatorii (de exemplu, ajutoarele agricole directe) ?i cheltuielile neobligatorii. Aceast? inova?ie echilibreaz? rolul celor dou? institu?ii n aprobarea bugetului Uniunii.
Acorduri interna?ionale – Tratatul de la Lisabona prevede c? Parlamentul European trebuie s?-?i dea avizul conform asupra tuturor acordurilor interna?ionale n domenii c?rora li se aplic? procedura legislativ? ordinar?.

Omai mare implicare a parlamentelor na?ionale

Tratatul de la Lisabona consolideaz? rolul parlamentelor na?ionale, care vor putea participa mai activ la lucr?rile Uniunii. O nou? dispozi?ie reflect? clar drepturile ?i obliga?iile pe care le au parlamentele na?ionale n cadrul Uniunii, fie c? este vorba despre dreptul la informare, controlul respect?rii principiului subsidiarit??ii, mecanismele de evaluare a politicilor n domeniul libert??ii, securit??ii ?i justi?iei sau despre procedurile de revizuire a tratatelor.

Cea mai semnificativ? noutate se refer? la controlul respect?rii principiului subsidiarit??ii. Potrivit acestui principiu, exceptnd domeniile care ?in exclusiv de competen?ele sale, Uniunea nu ac?ioneaz? dect n cazul n care interven?ia sa este mai eficient? dect o ac?iune ntreprins? la nivel na?ional. Orice parlament na?ional are dreptul s?-?i sus?in? argumentele potrivit c?rora o propunere nu este conform? cu acest principiu. n acest caz, se va declan?a o procedur? n doi timpi:
dac? o treime din parlamentele na?ionale consider? c? o propunere nu este conform? cu principiul subsidiarit??ii, Comisia va trebui s? ?i reanalizeze propunerea, avnd posibilitatea de a o men?ine, de a o modifica sau de a o retrage;
dac? majoritatea parlamentelor na?ionale mp?rt??esc aceste preocup?ri, iar Comisia decide, totu?i, s? ?i men?in? propunerea, aceasta va trebui s? ?i sus?in? motiva?iile, iar Parlamentul European ?i Consiliul vor avea sarcina de a decide asupra continu?rii sau ntreruperii procedurii legislative.
Transparen?a ac?iunilor Consiliului de Mini?tri
Acum, att parlamentele na?ionale, ct ?i cet??enii, pot afla n mod direct ce decizii adopt? membrii Consiliului din fiecare stat membru, ntruct toate dezbaterile ?i deliber?rile Consiliului n domeniul legislativ sunt f?cute publice.

Mai mult? democra?ie participativ?

Cet??enii europeni dispun deja de o serie de instrumente care le permit s? se informeze ?i s? ia parte la procesul politic comunitar. Acestora li s-a ad?ugat acum ini?iativa cet??enilor. n virtutea acestui nou drept de ini?iativ?, un milion de cet??eni provenind din mai multe state membre pot solicita Comisiei s? prezinte o propunere legislativ? n domenii care ?in de competen?a Uniunii. Detaliile practice ale acestei ini?iative vor fi precizate printr-un act legislativ.

Tratatul de la Lisabona subliniaz?, de asemenea, importan?a consult?rilor ?i a dialogului cu asocia?iile, societatea civil?, partenerii sociali, angaja?ii ?i angajatorii, bisericile ?i cu alte organiza?ii neconfesionale.

Rela?iile dintre Uniunea European? ?i statele membre

Pentru fiecare domeniu de activitate, Tratatul de la Lisabona precizeaz? dac? dreptul de a ac?iona revine Uniunii sau statelor membre, r?spunznd, astfel, la o ntrebare formulat? de un mare num?r de cet??eni ?i anume Cine ?i ce face n Uniunea European??. n acest sens, Tratatul introduce o clasificare general? a competen?elor, n trei categorii:
Competen?ele exclusive – doar Uniunea are puterea de a legifera n domenii precum uniunea vamal?, politica comercial? comun? sau concuren?a
Ac?iunile de sprijin, de coordonare sau de completare – n domenii precum cultura, educa?ia sau industria, interven?ia Uniunii se limiteaz? la sus?inerea ac?iunilor ntreprinse de statele membre (de exemplu, prin intermediul ajutoarelor financiare)
Competen?ele partajate – n alte domenii, precum protec?ia mediului, transporturile ?i protec?ia consumatorilor, distribuirea puterii de legiferare ntre Uniunea European? ?i statele membre se face respectnd principiul subsidiarit??ii.
Odat? ce s-au al?turat Uniunii Europene, statele membre pot decide singure dac? doresc sau nu s? r?mn? n cadrul acesteia. Tratatul de la Lisabona introduce o clauz? de retragere voluntar?, admi?nd astfel c? statele membre au n orice moment posibilitatea de a se retrage din Uniune.

Comments

comments

About the Author