Camera de comerț a României în Italia a deschis un nou sediu operativ la Roma: servicii esențiale pentru întreprinzători, în colaborare cu Confartigianato

Posted on mai 6 2014 - 2:17pm by petre

Reprezentanța Camerei de Comerț și Industrie a României în Italia (CCIRO Italia) a deschis începând cu data de 6 mai 2014 un nou sediu operativ la Roma, în clădirea Confartigianato – Confederația artizanilor din Roma și Lazio, instituție cu care CCIRO Italia are un protocol de colaborare.

Înaceste birouri se va desfășura o bunăparte a activității operaționale a Camerei, în special în relația cu întreprinzătorii români din centrul Italiei. Suntem în măsurăsăpunem la dispoziția celor interesați săli de conferințe și de reuniuni, pentru organizarea de întâlniri de afaceri într-un mediu profesionist și prestigios. Înaceastălocație vor fi organizate diferite cursuri, cum ar fi de formare profesională, de siguranțăla locul de muncăși de management și coordonare societăți comerciale.

Înnoile birouri operaționale CCIRO Italia vor fi disponibile mai multe servicii, oferite în colaborare cu Confartigianato, pentru membrii organizației și pentru întreprinzătorii români din regiunea Lazio.
Iatăcâteva exemple de servicii oferite: obținere credite și finanțări, reprezentanțăsindicalăde politici ale muncii, sănătate și siguranțăla locul de muncă, formare, servicii ambientale, servicii fiscale și administrative, sisteme de management, servicii juridice.
Firmele care vor săintre pe piața româneascăsau sădeschidăo nouăafacere în Italia vor beneficia de asistențăpe tot parcursul procesului. CCIRO Italia a pus la punct un sistem de asistențăși informare intitulat „incubatorul de IMM-uri”, care preia toate informațiile de la interesați (domeniul de activitate, ramurăeconomicăde interes, capital de învestit, regiunea geograficăunde se dorește deschiderea afacerii, etc.) și pe baza acestor informații, în colaborare cu instituții ale statului român și italian, elaboreazămai multe soluții pentru solicitant: subvenții de stat și fonduri europene pentru afacerea în discuție, studii de fatibilitate, co-finanțări public/privat pentru proiecte, găsirea de posibili parteneri, locații, terenuri, etc.
Incubatorul pentru IMM-uri pregătește simplificăbirocrația instituționala atât în România, cât și în Italia pentru deschiderea și autorizarea unor noi afaceri. Formularele pentru înscrierea în programele incubatorului pentru IMM-uri vor fi disponibile inclusiv în format electronic pe pagina web www.cciro.it.
CCIRO Italia va extinde aceste servicii în alte regiuni italiene, prin deschiderea unor birouri operative la Milano și Torino pânăla sfârșitul lunii august și la Perugia, Aquila și Verona pânăla sfârșitul anului 2014.
Adresa sediului operativ CCIRO Roma este Largo Carlo Salinari 18, etaj 1, Roma.
Coordonator birou: Andra Enea. Programările se pot face de luni pânăvineri, între orele 9.00-12.00, 14.30-17.30 la numărul de telefon +39 06 64 760 943.

SERVICII CCIRO ITALIA – CONFARTIGIANATO ROMA

Servicii pentru societăți:
1.    Credit și finanțări
2.    Reprezentanțăsindicalăși politici ale muncii
3.    SĂƒnătate si siguranțăla locul de muncă
4.    Formare
5.    Servicii ambientale
6.    Servicii fiscale si administrative
7.    Sisteme de management
8.    Servicii juridice

1.    CREDIT ȘI FINANÈšĂRI PENTRU SOCIETĂÈšILE DIN ROMA SI PROVINCIE
Aria credit desfășoarăactivitate de asistențăși consultanțăîn domeniul financiar. Misiunea serviciului constăîn facilitarea accesului la credit a societăților mici si mijlocii cu scopul de a mijloci relația dintre societăți si bănci oferind consultanțăși garanție pentru întreaga gama de produse financiare utile întreprinderilor.
Societățile asociate în felul acesta reușesc săobținăîmprumuturi pe termen scurt, mediu sau lung cu condiții avantajoase datorităatât al garanției oferite de Consorțiul COOPFIDI cât și al convențiilor cu principalele Instituții Bancare prezente pe teritoriul Romei și Provinciei, cu Camera de Comerț din Roma si cu Regiunea Lazio.

Către cine se îndreaptăatenția:
1.    Societăți de artizanat (mici si mijlocii)
2.    Societăți comerciale
3.    Socități de servicii
4.    Întreprinderi mici și mijlocii
5.    Persoane fizice autorizate
6.    Cooperative și consorții

Produsele oferite:
    Credite pe termen scurt
    Finanțări pentru investiții
    Finanțări pentru lichiditate
    Garantie bancara
    Contracte de leasing financiar

BIROUL CREDIT CCIRO ITALIA – CONFROMA oferăsocietăților asociate:
    Asistențăîn pregătirea documentației privind subvențiile
    Asistențăîn procesul deschiderii unei noi societăți
    Asistențăîn vederea obtinerii creditelor

Prin CCIRO ITALIA-CONFROMA figura importantăîn cadrul activității financiare OAM nr. A8518 se pot obține garanții de pânăla 55%, în ceea ce privesc împrumuturile pe termen scurt, mediu, lung, credite ipotecare si credite negarantate în colaborare cu CCIAA Roma și Fondul Național de Garanție.

Prin intermediul biroului incubatorului pentru IMM-uri FINANÈšĂRI ȘI START-UP SOCIETĂÈšI, experți în crearea societăților și în materie de finanțări avantajoase oferăconsulențăatât pentru a susține aspiranții întreprinzători în procesul de creare a unei noi activități cât și pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii în obținerea creditelor și împrumuturilor preferențiale.

ÃŽMPRUMUNTURILE SUBVENÈšIONATE se adreseazănu doar întreprinderilor noi dar și celor deja existente sau celor care intenționeaza sărestructureze, extindăsau sădezvolte rețeaua productivăși comercialăpe piața naționalăși internațională. Activitatea de consultanțăși asistențăau ca scop final identificarea concretăa surselor de finanțare (comunitar, național, regional sau local) în vederea realizării și dezvoltării proiectului.

Înbaza normativei în vigoare subvențiile pot fi de mai multe tipuri:
    Granturi
    Împrumuturi cu taxăsubvenționată
    Credite fiscale de compensat cu impozitele datorate la stat
Sistemul de subvenționare și ajutor pentru societăți este foarte complex bazându-se pe diverse tipologii de norme îndreptate spre susținerea tuturor sectoarelor economice și a tuturor felurilor de învestiții. Experții în crearea cererilor de împrumut subvenționat însoțesc și faciliteazăprocesele de investiții prin intermediul:
    Analizei exigențelor companiei
    Identificare liniei de finanțare care se potrivește cel mai bine afacerii
    Pregătirea și gestionarea cererii de finanțare subvenționată

START-UP SOCIETATE este serviciul de consultanțădedicat aspiranților sau neo-antreprenorilor, care oferăo vastăgamăde servicii care vizeazăsprijinul acordat în faza delicatăa începerii unei noi activități. Crearea unei activități a devenit un proces foarte complex din cauza dinamicii mediul de afaceri, a fragmentării piețelor si a dezvoltării tehnologiei. O bunăintuiție nu mai este suficientăpentru crearea succesului unei activități. Pentru a începe o afacere de succes este necesar un proces de analiză, evaluare și planificare a noii inițiative anteprenoriale plecând della evaluarea ideii de afaceri și a business plan-ului.

CCIRO ITALIA si Confartigianato Imprese Roma isi propun sa fie un sustinator pentru noile societati comerciale, furnizand consultanta specializata permitand astfel noilor intreprinzatori sa creeze activitati de succes.
Serviciul include:
•    Studiul fezabilității ideii
•    Elaborarea unui plan de afaceri
•    Pregătirea și gestionarea unei cereri pentru finanțare subvenționată
•    Asistențăcu privire atât șa aspectele birocratice cât și normative referitoare la noua societate

2.    REPREZENTANÈšĂ SINDICALĂ ȘI POLITICI ALE MUNCII
Acest serviciu văoferăasistențăși consultanțăcu privire la toate problemele legate de piața muncii.
Serviciile oferite sunt:
    Asistențăîn vederea concilierii litigiilor de muncăsau de naturăsindicală
    Asistențăîn rezolvarea disputelor de naturălegală, civilăsau penală
    Reglementări interne ale societăților sau cooperativelor
    Acorduri sindicale de nivelul II
    Acorduri sindicale cu privire la instalarea aparaturii de supraveghere ex Art.4 L. 300
    Acorduri cu privire la aplicarea Art.1, alin.47, din legea n.220 din 2010, al Art. 53, alin. 1, al Decretului 31 maggio 2010, nr. 78, cu modificări, al L. 30 Luglio 2010 nr. 122, cu privire la impozitul 10%
    Asistențăîn aplicarea CCNL
    Asistențăîn vederea recunoașterii statutului de criză, disponibilizări și programe de mobilitate
    AsistențăDPL – PROVINCIALĂ pentru apeluri de litigii de muncă

3.    SĂ‚NĂTATE ȘI SIGURANÈšĂ LA LOCUL DE MUNCĂ
Biroul SĂƒnătate și siguranțăla locul de muncădin cadrul Confartigianato Imprese Roma oferăsprijin și consiliere societăților din cadrul tuturor sectoarelor productive cu privire la cerințele obligatorii, punând în aplicare specificațiile de performanțătehnicăprevăzute de legislația în vigoare și cele utile pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranțăîn companii.

Serviciile oferite:
Inspecție gratuităla sediul societății
    Formarea angajatorului ca si RSPP- Responsabil al serviciului de prevenire și protecție, redactarea documentației de siguranțăpentru manageri sau ofițeri de securitate, atribuirea echipamentului de protecție individuală
    Evaluarea riscurilor (zgomot, vibrații, chimice, biologice; Utilizarea echipamentelor de lucru; Echipamente și sisteme de protecție pentru uz în atmosfere potențial explozive; Redactarea planului operativ de siguranță)
    Formarea profesionalăa angajaților
    Medicina muncii
    Emergency management (Redactarea planului de urgență; Simulare prevenire incendii; Simulare evacuare)
    Audit și supraveghere (Verificări cu privire la aplicarea corectăa dispozițiilor legale legate de sănătate și siguranțăla locul de muncă; Asistențăacordatăangajatorului în cadrul relațiilor cu organele de supraveghere ex.ASL, ITM)
Încadrul serviciilor oferite se include și prezența societății SICUREZZA IMPRESA SRL, societate controlatăde Confartigianato Imprese Roma, creatăîn 2013 prin sinergia competențelor si a experienței dobândite în cadrul sistemului întreprinderilor mici și mijlocii.
Metodele de intervenție sunt stabilite prin întâlniri între tehnicieni și angajatori, esențiale pentru a putea face o inspecție gratuităla sediul societăților cu scopul de a identifica liniile de acțiune adecvate și optime de adoptat. Atenția este îndreptatăîn mod special către problem-solving, iar scopul final este acela de a satisface clientul final chiar și la nivel de propunere.
4.    FORMAREA
Acest serviciu organizeazăcursuri de formare sau de perfecționare pentru a stimula creșterea și dezvolatarea companiilor membre.
Oferta formativă:
    Certificări (ex.: sudori etc..)
    Ofertăformativăcontinuăcreatăpe baza nevoilor societăților
    Cursuri pentru ucenici
Din iulie 2012 Cofartigianato Imprese Roma este acreditatăde către Ministerul Muncii atât în vederea efectuării activității de intermediere între cererea și oferta de muncăcât și în vederea oferirii unui serviciu de consultanțăși orientare pentru persoanele care cautăun loc de muncăși pentru societățile care au nevoie de figuri specializate.
Fondartigianato promoveazăși finanțeazăimplementarea măsurilor necesare pentru formarea continuăa angajaților din cadrul tuturor tipurilor de societăți care se alaturăFondoartigianato plătind 0,30- contribuție cerutăprin lege pentru educația continuă.
Convenție cu IDEA LAVORO SPA un acord în măsurăsăofere consiliere cu privire la toate aspectele referitoare la piața muncii și săofere tuturor membrilor servicii în condiții deosebit de avantajoase.
Serviciile prevăzute de convenție:
•    Administrarea personalului pe perioadădeterminată
•    Cautare și selecție de personal
•    Instruirea personalului- agenția Idea Lavoro poate califica figura profesionalădatorităutilizării Fondului de formarea FORMA.TEMP

5.    SERVICII DE MEDIU
Oferăasistențăși consiliere în vederea aplicarii corecte a obligațiilor normative în materie de mediu și igienăalimentară, desfășurând în același timp o activitate continuăde formare.
Igiena produselor alimentare
Inspecție gratuităla sediul societății
    Asistențăprezentare DIA
    Verificarea sistemului HACCP
    Asistențănormativăși tehnicăîn industria alimentară
    Proiectarea sediilor destinate obținerii de produse alimentare
    Verificarea etichetelor și a alergenilor
    Pregătirea planurilor de auto-control (ASL)
    Actualizarea procedurile / documentele sistemului de siguranta alimentara
    Asistențăperiodică

Formarea angajaților
    Curs de formare pentru reprezentantul societății (OSA – DGR LAZIO 282/02)
    Curs formare personal specializat
    Curs formare profesională(ex REC)

Mediu
Asistențăși consiliere pentru:
    Deversarea apelor reziduale și colectarea deșeurilor
    Registre deversare deșeuri
    Cursuri ADR mărfuri periculoase

6.    SERVICII FISCALE ȘI ADMINISTRATIVE
    Activitate de asistențăîn faza inițialăa pornirii afacerii, în vederea stabilirii formei de desfășurare a activității antreprenoriale
    Contabilitate (Regim special-Regim simplificat-Regim normal-Regim pentru profesioniști)
    Deschiderea, modificarea și închiderea Partita IVA
    Declarații obligatorii (Modelul Unic, 770, IRAP, IMU, Intrastat, TVA)
    Biroul Equitalia SUD
    Obținerea extractelor de rol
    Obținere rate

Datorităconvenției cu Studiul Legal Antonaci, Confartigianato Imprese Roma si CCIRO Italia oferăasociaților serviciul de asistențăși management a litigiilor fiscale referitoare la Agenzia delle Entrate, Equitalia. Amenzia primaria orasului Roma, AMA, INPS, Prefectură. Societățile asociate vor putea beneficia de o părere gratuităși de o reducere substanțialăa prețurilor.

7.    SERVICII DE MANAGEMENT
Confartigianto Roma cu o echipăde profesioniști cu experiențăconsolidatăeste în măsurăsăofere servicii și soluții de consultanțăprin instrumente certificate și garantate.
Serviciile oferite:
•    Analizăinițialăprin CHECK-UP GRATUIT
•    Planificarea activităților și programarea timpilor
•    Dezvoltarea sistemelor de mangament de calitate
•    Activități de instruire pe tema managementului calității
•    Control intern
•    Sprijin în obținerea certificărilor obligatorii

8.    SERVICII LEGALE
Acest serviciul oferăsocietăților asociate asistențăpe tema dreptului comercial, asistențăîn privința litigiilor de muncă, recuperarea creditelor, medierii civile și asistențăîn înregistrarea contractelor de chirie.

Comments

comments

About the Author