Ultimele zile pentru depunerea cererilor de finanțare a proiectelor sportive

Posted on mart. 22 2014 - 9:15am by petre

Anunț privind depunerea de proiecte de sport, prin programele sportive de utilitate publică’’Promovarea sportului de performanță„ și ‘’Sportul pentru toți’’, pentru finanțarea  acordatăde la bugetul local al Municipiului Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara face cunoscutăintenția de a atribui contracte de finanțare pentru anul de execuție bugetară2014, privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă, prin programele sportive de utilitate publică’’ Promovarea sportului de performanță„ și ‘’Sportul pentru toți’’.

Cadrul legal este dat de urmatoarele acte normative:
– Legea nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
– Legea nr.215/2001 privind administrația publicălocală, republicatăși modificată;
– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
– Ordinul nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilădin fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor județene pe ramurăde sport și ale municipiului București;
– Ordin nr. 236/2006 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilădin fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramurăde sport județene și ale municipiului București;
– Hotărârea de Guvern  nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă;
– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile este cuprinsa in Regulamentul privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportiva, și se pune la dispoziția solicitanților la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C. D. Loga nr.1, sau poate fi consultatăpe site-ul instituției, la adresa: www.primariatm.ro rubrica Info Primărie, Agenda Sportivă2014.

Învederea obținerii finanțării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Timișoara, aplicanții vor depune toatădocumentația prevăzutăla art. 22-pct.b din Regulament,în douăexemplare tipărite, semnate și ștampilate și în format electronic (CD/DVD) la cam. 12, Serviciul Relaționare directăcu Cetățenii, pentru Direcția Institutii Școlare, Medicale, Sportive și Culturale, Biroul Baze Sportive.

Documentația solicitanților va conține următoarele acte:
1) formularul de cerere de finanțare, conform Anexei 1 a Regulamentului ;
2) bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului;
3) dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți:
– scrisori de intenție din partea terților;
– contracte de finantare/ si sau sponsorizare;
– bugetul de venituri și cheltuieli al organizatorului;
– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;
4)declarație pe propria răspundere-Anexa 2 din Regulament;
5)declarația de imparțialitate – Anexa 5 din Regulament;
6)declaratia președintelui/directorului structurii sportive sau organizatiei, privind reprezentantii legali ai structurii sportive/organizatiei, cu atributii in derularea proiectului de sport; dupa caz, împuternicirea de către președintele/directorul structurii sportive/ organizatiei a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia;
7) anexele 2,3 si 4 la contractul de asociere-cadru;
8) copie dupăcertificatul de identitate sportivăși avizul de constituire, pentru structuri sportive;
9) copie dupăhotărârea judecătoreascăde înființare, definitivăși irevocabilă;
10) copii dupăstatut și actul constitutiv, precum și modificările aduse acestora;
11) copii dupăhotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv;
12) copie dupăsituația financiarăpe anul anterior înregistratăla organul fiscal competent, cu  excepția structurilor sportive  înființate în anul în curs;
13) copie dupăcertificatul de înregistrare fiscală;
14) copie dupădovada de sediu in Timisoara; exceptie fac structuri sportive, organizatii din alte localitati (cluburi,federatii nationale, organizatii),care deruleaza in Timisoara proiecte sportive internationale, de mare importanta, pentru care au solicitat parteneriat pentru finantare.
15) alte documente considerate relevante de catre aplicant.

Comments

comments

About the Author