ÃŽncepe sesiunea de toamnăla Bacalaureat – zeci de mii de absolvenți, înscriși la examene

Posted on aug. 18 2014 - 9:49am by petre

Peste 63.000 de absolvenți s-au înscris la sesiunea de toamnăa examenului de bacalaureat, care începe luni, 42.121 fiind din promoția 2013-2014, iar ceilalți 21.202 din promoțiile anterioare.

Un număr de 63.323 candidați sunt așteptați săparticipe, de luni, 18 august, la cea de-a doua sesiune (august-septembrie) a examenelor de bacalaureat, anunțăMinisterul Educației. Înurma sesiunii din vară, 59.265 de candidați au fost respinși.

Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene, din totalul celor înscriși la sesiunea a doua, 42.121 sunt din promoția 2013-2014, iar alți 21.202 absolvenți aparțin promoțiilor anterioare.

Pentru proba oralăde evaluare a competențelor de comunicare în limba românăs-au înscris 11.666 candidați, iar pentru proba oralăde evaluare a competențelor de comunicare în limba maternăs-au înscris 435 candidați (406 pentru limba maghiară, 27 pentru limba germană, 1 pentru limba slovacăși 1 pentru limba ucraineană).

Totodată, 12.079 candidați sunt așteptați la proba oralăde evaluare a competențelor de comunicare într-o limbăde circulație internațională. Dintre aceștia, 10.567 au optat pentru limba engleză, 1.376 pentru limba franceză, 72 pentru limba germană, 37 pentru limba spaniolăși 12 pentru limba rusă. La proba de evaluare a competențelor digitale s-au înscris 11.713 candidați.

Pentru probele scrise, cei mai mulți candidați s-au înscris la Limba și literatura română(39.049 absolvenți), respectiv la proba scrisăla alegere a profilului și specializării (39.369). O mare parte a acestora a optat pentru Biologie (25.134). Celelalte opțiuni s-au îndreptat spre Geografie (9.139), fizică(2.169), Chimie (1.535), Logică(425), Informatică(317), Sociologie (248), Psihologie (181), Economie (162) și Filosofie (59).

Un număr ridicat de potențiali participanți se înregistreazăși la proba obligatorie a profilului: 36.228 absolvenți, dintre care 31.845 la Matematicăși 4.383 la Istorie.

Examenul scris pentru Limba și literatura maternăva fi susținut de 1.002 candidați, dintre care 953 la Limba și literatura maghiară, 42 la Limba și literatura germană, 3 la Limba și literatura slovacă, 2 la Limba și literatura ucraineanăși câte 1 la Limba și literatura sârbă, respectiv Limba și literatura croată.

Ce de-a doua sesiune din acest an a bacalaureatului începe luni cu probele orale, care se desfășoarădupăurmătorul calendar: 18 – 19 august – limba românăși limba maternă, 19 – 20 august -o limbăde circulație internațională, 21 – 22 august – evaluarea competențelor digitale.

Probele scrise încep în 25 august, cu limba și literatura romînă, urmând pe 26 august – limba și literatura maternă, 27 august – proba obligatorie a profilului și încheindu-se pe 29 august cu proba la alegere a profilului și specializării.

Pe 1 septembrie este programatăafișarea rezultatelor (pânăla ora 12.00), iar depunerea contestațiilor va avea loc în aceeași zi, între orele 12.00 – 16.00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 septembrie.

Cine poate susține examenul de bacalaureat

Examenul de bacalaureat poate fi susținut de elevii care au absolvit liceul, indiferent de forma de învățământ. Candidații pot fi atât din seria curentă, respectiv elevii care au absolvit liceul în acest an, cât și din seriile anterioare.

Candidații care au participat, dar nu au promovat examenul în sesiunile de bacalaureat organizate începând din 2003, pot solicita recunoașterea probelor promovate anterior.

Examenul de bacalaureat poate fi susținut fărătaxăde cel mult douăori. Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut de cel puțin douăori bacalaureatul și care se prezintăla toate probele examenului, au plătit 230 de lei. Încelelalte cazuri, suma plătităa fost stabilitădiferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le va susține candidatul.

Promovarea examenului de bacalaureat

Absolvenții de liceu promoveazăexamenul de bacalaureat dacăîndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

– au susținut probele de evaluare a competențelor, la care rezultatele nu se exprimăprin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență;

– au susținut toate probele scrise și au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea;

– au obținut cel puțin media 6 la probele scrise.

Candidații care la una dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale refuzăsărăspundăsau sărezolve subiectele propuse nu pot participa la probele scrise, întrucât se considerăcănu au susținut probe orale.

Media notelor la probele scrise se calculeazăca medie aritmetică, cu douăzecimale, fărărotunjire. Aceasta reprezintămedia generalăa candidatului la examenul de bacalaureat.

Reguli privind susținerea examenului

Candidaților le este interzis săintre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, acestea urmând săfie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilităde comisia de bacalaureat. Cei care refuzăsălase aceste obiecte în sala stabilităde comisia de bacalaureat nu vor fi primiți în examen.

De asemenea, candidații nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Aceștia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare, ce permite conectarea la internet sau la rețele de socializare și care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu persoane din exterior.

Candidații care încalcăaceste reguli vor fi eliminați din examen, indiferent dacămaterialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu și indiferent dacăau fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

ÃŽncălcarea acestor reguli va fi consideratătentativăde fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fărăposibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

Acești candidați nu mai pot participa la următoarele douăsesiuni ale examenului de bacalaureat.

Examenul de bacalaureat, desfășurat doar în sălile în care sunt camere video de supraveghere

Comisiile de bacalaureat județene, respectiv cea a municipiului București trebuie săse asigure căsunt camere de supraveghere video funcționale în toate sălile de examen, în sălile în care se descarcăși se multiplicăsubiectele, precum și în sălile în care se preiau, se evalueazăși se depoziteazălucrările scrise.

Aceste comisii răspund pentru buna organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat și stabilesc componența comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorți, în ședințăpublică.

Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen și de evaluare, inclusiv persoanele de contact sau informaticienii, sunt selectate din alte unități școlare decât cele din care provin candidații arondați centrelor.

Din comisiile de bacalaureat nu vor face parte persoanele care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri și au fost sancționate.

Promovabilitatea examenului de bacalaureat – a doua sesiune din ultimii ani

La sesiunea de toamnădin 2013, doar 21,5 la sutădintre candidați au promovat examenul, respectiv 15.592 de candidați din totalul celor 72.476 care au fost prezenți la examen Comparativ cu aceeași perioadăa anului 2012, promovabilitatea a scăzut cu patru puncte procentuale.

Cele mai multe medii obținute de candidați, respectiv 9.743, au fost între 6.00 și 6.49. Niciunul dintre participanții la sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat nu a obținut media 10.

Procentul elevilor care au promovat examenul național de bacalaureat din 2012 (sesiunea august-septembrie), dupăsoluționarea contestațiilor, a fost de 25,49.

Comparativ cu rezultatele din sesiunea a bacalaureatului din 2011, se constatăo majorare a ratei de promovare cu 5,07 la sută.

Promovabilitatea la sesiunea de vară

La bacalaureatul din vara acestui an au fost înscriși 161.682 de absolvenți ai clasei a XII-a, cei mai puțini din ultimii 10 ani. Dintre ei, la examen au fost prezenți doar 151.311.

Din totalul celor prezenți, 91.771 (60,65 la sută) au promovat, iar 59.265 au fost respinși. Analizând rezultatele celor care au fost respinși, rezultăcă10.900 au luat la probe note peste 5, fărăa obține însămedia generală6 pentru a promova examenul.

Promovabilitatea a fost mai mare în rândul fetelor (67,40%) fațăde băieți (52,93%) și superioarăîn mediul urban (65,21%) celei din mediul rural (49,53%). Pe filiere, ponderea absolvenților care au promovat este următoarea: filiera teoretică- 77,2%, filiera vocațională- 67,8% și filiera tehnologică- 38,7%.

Promovabilitatea la bacalureat a fost: în 2004 – 84,59%, în 2005 – 84,68%, în 2006 – 80,48%, în 2007 -82,08%, în 200 8- 78,30%, în 2009 – 81,47%, în 2010 – 69,30%, în 2011 – 45,73%, în 2012 -44,41%, în 2013 – 56,44%.

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author