Comisia Europenăpregătește o nouăagendăîn materie de migrație și securizare a frontierelor UE

Posted on mart. 5 2015 - 10:16am by petre

CE a început sălucreze la o agendăeuropeanăcuprinzătoare în materie de migrație, Colegiul comisarilor stabilind, miercuri, domeniile de acțiune în acest sens: sistem comun de azil politic, o nouăpoliticăprivind migrația legală, combaterea migrației ilegale și securizarea frontierelor externe.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, în cadrul Colegiului comisarilor a avut loc, miercuri, o primădezbatere orientativăcu privire la acțiunile-cheie pentru intensificarea eforturilor UE de punere în aplicare a instrumentelor și cooperării existente privind gestionarea fluxurilor de migrație din țările terțe.

„O bunăgestionare a migrației reprezintăo provocare pentru Europa, în ansamblu. Acum este momentul săavem o nouăabordare privind modul în care colaborăm: trebuie săutilizăm mai bine și mai coerent toate instrumentele de care dispunem, săconvenim priorități comune și săsporim resursele alocate la nivelul UE și la nivel național, sărealizăm o solidaritate realăși o mai bunăpartajare a responsabilităților între statele membre. Înmai vom prezenta o agendănouăîn materie de migrație, care va prevedea intensificarea guvernanței în vederea consolidării sistemului comun de azil, va stabili un program viabil privind migrația legală, va acționa cu mai multăfermitate împotriva migrației ilegale și va garanta o mai mare securitate a frontierelor”, a declarat cu aceastăocazie prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans.

ÃŽnaltul Reprezentant pentru PoliticăExternă, Federica Mogherini, a precizat căeuropenii trebuie săabordeze „cauzele profunde ale migrației, începând de la crizele care se extind la frontierele noastre, în principal în Libia”. „Acesta este motivul pentru care intensificăm cooperarea cu țările de origine și de tranzit, cu scopul de a oferi protecție în regiunile de conflict, de a facilita relocarea și de a elimina rutele de trafic”, a subliniat Mogherini.

Dezbaterea din cadrul Colegiului comisarilor a stabilit cele patru domenii principale în care sunt avute în vedere acțiuni în Agenda europeanăîn materie de migrație: un sistem comun de azil politic, o nouăpoliticăeuropeanăprivind migrația legală, combaterea cu mai multăfermitate a migrației ilegale și a traficului de persoane și securizarea frontierelor externe ale Europei.

Înceea ce privește sistemul comun de azil politic, CE precizeazăcăUniunea Europeanădispune de unul dintre cele mai avansate cadre legislative la nivel mondial pentru a oferi protecție celor care au nevoie de aceasta, subliniind cătrebuie pus în aplicare pe deplin și în mod coerent Sistemul european comun de azil adoptat recent.

„Comisia va depune toate eforturile pentru ca divergențele existente în practicile naționale din cadrul politicii în materie de azil sădispară. Aprofundarea cooperării cu țările terțe va fi, de asemenea, esențialăpentru abordarea cauzelor profunde ale migrației, precum și pentru integrarea migrației în conceperea strategiilor de dezvoltare”, se aratăîn comunicat. Înplus, Comisia se angajeazăsăînregistreze progrese în ceea ce privește intensificarea eforturilor UE în domeniul transferului și al relocării, printr-un dialog strâns cu statele membre și cu țările terțe care primesc un număr mare de refugiați.

Printr-o nouăpoliticăeuropeanăprivind migrația legală, UE își propune săatragătalente pentru a fi mai competitivăla nivel mondial. „Acest demers reprezintăun efort pe termen lung, a cărui pregătire trebuie săo începem acum. Iatămotivul pentru care Comisia Europeanăva lansa o revizuire a Directivei UE privind cartea albastră. Va fi un proces dificil și pe termen lung, care poate funcționa doar prin discuții cu statele membre, inclusiv cu privire la o abordare mai orizontalăa politicii în domeniul migrației legale”, conform comunicatului CE.

Referitor la combaterea cu mai multăfermitate a migrației ilegale și a traficului de persoane, Executivul european informeazăcă, în prezent, elaboreazăun pachet cuprinzător de acțiuni împotriva introducerii ilegale de migranți și dorește, totodată, sădezvolte în continuare instrumente concrete care vizeazățările și rutele prioritare, în strânsăcolaborare cu țările terțe, inclusiv prin intermediul acordurilor de readmisie și al cadrelor de cooperare existente.

Pregătirea agendei europene în materie de migrație va viza și securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

„Un spațiu fărăfrontiere interne și o politicăsolidăîn materie de azil și de migrație pot fi susținute numai în condițiile în care Europa își gestioneazăfrontierele externe, cu respectarea deplinăa drepturilor fundamentale. Gestionarea frontierelor este o competențăpartajatăîntre UE și statele membre, iar consolidarea supravegherii frontierelor externe ale UE reprezintăun interes vital pentru toți”, afirmăComisia.

Totodată, CE apreciazăcăpregătirea agendei europene în materie de migrație va fi o oportunitate pentru a se dezbate dacăși în ce măsurăAgenția europeanăde cooperare la frontiere – Frontex are nevoie de o majorare a bugetului, de mai multe instrumente operaționale și de un număr mai mare de resurse umane, astfel încât săpoatărăspunde mai bine evoluției provocărilor existente la frontierele externe ale UE.

„Dacădorim cu adevărat săconsolidăm activitatea Frontex și săpunem în acțiune echipele europene de polițiști de frontieră, va trebui ca statele membre săpunăîn comun resurse suplimentare”, avertizeazăComisia Europeană.

Comments

comments

About the Author