A început campania electorală! Vezi ce reguli impune legea

Posted on oct. 3 2014 - 12:32am by petre

Campania electoralăpentru primul tur al prezidențialelor din 2 noiembrie a început vineri, 3 octombrie, la ora 00.00, va dura 30 de zile și se va încheia sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 7.00. Înaceastăperioadă, candidații pot face propagandăprin mitinguri, afișaj, presă, cu respectarea unor reguli.

Potrivit Legii 370/2004 pentru alegerea președintelui României, în campania electorală, candidații și, dupăcaz, partidele, alianțele politice sau electorale care i-au propus, precum și cetățenii au dreptul săîși exprime opiniile în mod liber și fărănicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marșuri, precum și prin intermediul mass-media.

Contestațiile cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei formațiuni politice ori a unui candidat de a-și desfășura campania electoralăîn condițiile legii se soluționeazăde Curtea Constituțională, cu votul majorității judecătorilor, în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrarea lor.

Organizarea mitingurilor, adunărilor și marșurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de legislația în vigoare.

Înunitățile militare, în unitățile de învățământ, în timpul programului de învățământ, în sediile reprezentanțelor diplomatice, precum și în penitenciare, acțiunile de campanie electoralăde orice tip sunt interzise.

Întimpul campaniei electorale, primarii asigurăcandidaților și formațiunilor politice care i-au propus, în mod nediscriminatoriu, spații corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.

ÃŽncălcarea acestor prevederi legale se sancționeazăcu amendăde la 1.000 la 2.500 lei. De asemenea, neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfășurării normale a adunărilor electorale, precum și distribuirea și consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări se sancționeazăcu amendăde la 4.500 la 10.000 lei.

Potrivit legii, mijloacele folosite în campania electoralănu pot săcontravinăordinii de drept.

Primarii sunt obligați ca dupădata expirării termenului de depunere a candidaturilor, dar pânăla rămânerea definitivăa acestora, săstabilească, prin dispoziție care se aduce la cunoștința publicăprin afișare la sediul primăriei, locuri speciale pentru afișajul electoral, în care săamplaseze panouri electorale, ținând seama de numărul candidaților.

Locurile speciale pentru afișaj trebuie săfie stabilite în locuri publice frecventate de cetățeni, astfel încât săpoatăfi folosite fărăstânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective. Înprealabil, primarii sunt obligați săasigure înlăturarea din spațiul public a oricăror materiale de propagandăelectoralărămase de la campaniile electorale precedente. Locurile speciale pentru afișaj electoral pot fi folosite numai de candidații la funcția de președinte și de partidele care i-au propus. Este interzisăutilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afișaj electoral, astfel încât săîmpiedice folosirea acestora de către un alt candidat.

Afișajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupăcaz, al deținătorilor și numai cu luarea măsurilor impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea siguranței cetățenilor. Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiș electoral. Sunt interzise afișele electorale care combinăculorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat. Se interzice afișajul în scop electoral prin aplicarea pe pereții sau pilonii de susținere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare și informare rutieră, precum și pe sistemele electronice de reglementare a circulației.

Activitățile de propagandăelectoralănu pot afecta în niciun fel spațiile verzi, rezervațiile naturale și zonele protejate ecologic.

Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandăelectoralăeste interzisă.

Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat săasigure integritatea panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propagandăelectoralăamplasate în locuri autorizate.

Potrivit legii electorale, nerespectarea tuturor prevederilor referitoare la afișajul electoral se sancționeazăcu amendăde la 1.000 la 2.500 lei. Cu aceeași amendăse sancționeazăși distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afișate sau a oricăror altor afișe ori anunțuri de propagandăelectoralătipărite.

Legea mai prevede căprimarii pot aproba instalarea pe domeniul public a unor amenajări provizorii pentru distribuirea materialelor de propagandăelectorală, dacăprin amplasarea lor nu se instituie restricții de circulație rutierăsau pietonală.

Campania electoralăse poate desfășura în alt stat decât România numai cu respectarea legislației în vigoare a statului respectiv.

Pentru candidați, accesul la serviciile publice de radio și televiziune este egal și gratuit.

Radiodifuzorii publici și privați sunt obligați săasigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfășurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate și corecte pentru toți candidații și toate partidele politice, alianțele politice sau electorale care îi susțin. Accesul candidaților la serviciile publice și private de radio și televiziune este gratuit. Posturile private de radio și televiziune vor oferi candidaților timpi de antenăproporționali cu cei practicați de posturile publice. Nerespectarea acestor prevederi de către posturile private de radio și televiziune atrage sancționarea acestora de către Consiliului Național al Audiovizualului. De asemenea, este interzisăintroducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale.

Înperioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conținut electoral, acestea trebuie însoțite de următoarele informații: denumirea instituției care a realizat sondajul, data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia utilizată, dimensiunea eșantionului, marja maximăde eroare, cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului.

Televotul sau anchetele făcute pe stradăîn rândul electoratului nu trebuie săfie prezentate ca reprezentative pentru opinia publicăsau pentru un anumit grup social ori etnic.

Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisăprezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete cu conținut electoral făcute pe stradă.

ÃŽncălcarea acestor reglemetări referitoare la sondajele de opinie și televot constituie contravenție și se sancționeazăcu amendăde la 4.500 la 10.000 de lei.

Legea precizeazăcăbirourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate vegheazăla corecta desfășurare a campaniei electorale, soluționând, prin decizii, plângerile cu privire la campania electorală.

Comments

comments

About the Author